DEPARTMENT OF ANALYTICAL CHEMISTRY
NEWS   |    LINKS   |    HOME   |   SEARCH   
EDUCATION

Témy záverečných prác bakalárskeho štúdia
pre šk.r. 2015/2016Uzávierka prihlášok na bakalárske práce pre šk.rok 2015/16 je 31.12.2015.
Vo vlastnom záujme Vás prosíme, aby ste sa prihlásili v čo najkratšom čase.
Bakalárske záverečné práce majú kompilačný charakter. Ide o spracovanie danej témy na základe literárnej rešerše z odborných vedeckých časopisov.

V prípade ak máte záujem o vlastnú tému, vyberte si potenciálneho vedúceho diplomovej práce a osobne s ním prekonzultujte Vami navrhnutú tému.

Na voľné témy sa môžete prihlásiť poslaním mailu s Vaším menom, čislom a názvom témy zároveň na e-mail adresy: halko@fns.uniba.sk.a kal@fns.uniba.sk.
Do jedného pracovného dňa by ste mali byť zapísaný. Ak tam náhodou uvidíte meno Vašeho kolegu, tak bol rýchlejší a prihlásil sa pred Vami. Kto prv príde, ten prv melie...

Keď uvidíte vedľa danej témy Vaše meno, môžete vyplniť prihlášku v AIS II

Požiadavky na bakalárske diplomové práce

No. Téma Vedúci DP Konzultant Študent
1.

Monitorovanie markerov alkoholu v telových tekutinách kapilárnou elektroforézou

RNDr. Róbert Bodor, PhD.

-

Viktória Horníčeková

2.

Charakterizácia vín a ich prekurzorov kapilárnou elektroforézou

RNDr. Róbert Bodor, PhD.

-

Mária Vrábľová

3.

Využitie spojenia metód kvapalinovej chromatografie na analýzu biopolymérov

RNDr. Róbert Góra, PhD.

-

*

4.

Chirálna separácia aminokyselín a aminocukrov metódami kvapalinovej chromatografie

RNDr. Róbert Góra, PhD.

- *
5.

Mikrokolónová rozmerovo - vylučovacia chromatografia – súčasný stav a možnosti využitia v analýze makromolekúl

 

RNDr. Róbert Góra, PhD.

Mgr. Erik Beňo *
6.

Možnosti kombinácie kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou v špeciačnej analýze

doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD.

Mgr. Andrea Nagyová

Anna-Ema Abelovski

7.

Separácia polárnych látok iónovo vylučovacou chromatografiou

doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD. Mgr. Iveta Boháčová *
8.

Využitie afinitnej chromatografie na imobilizovaných iónoch kovu na purifikáciu proteínov

doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD. RNDr. Simona Procházková *
9.

Iónové kvapaliny v kvapalinovej chromatografii

doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD. - Jozef Tuček
10.

Využitie kvapalinovej chromatografie za extrémnych hodnôt pH na analýzu reálnych vzoriek

prof. RNDr. Milan Hutta, CSc. - *
11.

Analýza vybranej skupiny farmaceuticky účinných látok metódami RP HPLC v environmentálnych tuhých matriciach

RNDr. Mária Chalányová, CSc. - *
12.

Analýza farmaceutických vzoriek mikročipovou elektroforézou

doc. RNDr. Marián Masár, PhD.

RNDr. Peter Troška

Barbora Liptáková

13.

Mikročipová elektroforéza v analýze potravín

doc. RNDr. Marián Masár, PhD.

-

*

14.

Detekčné techniky pre mikročipovú elektroforézu

doc. RNDr. Marián Masár, PhD.

Mgr. Jasna Hradski

*

15.

Analýza biologických a environmentálnych vzoriek s využitím kombinácie elektrochémia - hmotnostná spektrometria

RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD. - *
16.

Analýza a identifikácia vybraných chemoterapeutických liečiv a ich metabolitov s využitím HPLC-MS

RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD. - Erika Medvecká
17.

Analýza a identifikácia vybraných liečiv v odpadových vodách kombináciou techník HPLC-MS

RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD. RNDr. Monika Radičová Anna Rosiarová
18.

Hmotnostná spektrometria v analýze biomedicínskych vzoriek

RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD. RNDr. Monika Radičová Annamária Horňáková  Department of Analytical Chemistry
Faculty of Natural Sciences
Comenius University
Mlynska Dolina 1
842 15 Bratislava
Slovakia
 
E-mail: kal@fns.uniba.sk
Web: http://www.analytika.sk
Tel.: +421-2-60296706
Fax: +421-2-60296706
webmaster - hali