Laboratórna technika (N-bCXX-016/15)

Študenti sa oboznámia so zásadami bezpečnej práce v chemickom laboratóriu a poskytnutia prvej pomoci, s účinkami chemických látok a ich označovaním. Cvičenia sú zamerané na manuálne zvládnutie základných operácií chemickej analýzy, napr. práca so sklom a plynmi, meranie hmotnosti, objemu a hustoty, filtrácia, kryštalizácia, extrakcia, termostatová kalibrácia, atď.

Stručná osnova predmetu

 1. Bezpečnosť práce v laboratóriu, účinky chemických látok, riziko a jeho predchádzanie, označovanie látok, prvá pomoc.
 2. Práca so sklom. Stanovenie teploty topenia a varu neznámych látok kapilárovou metódou.
 3. Práca s plynmi, príprava vodíka. Nepriame stanovenie mólovej hmotnosti kovu.
 4. Laboratórne zariadenie pre filtráciu a žíhanie. Zásady filtrovania a žíhania zrazenín. Vybrané techniky z gravimetrickej analýzy.
 5. Laboratórne sklo a pomôcky, príprava roztokov. Materiály a čistenie laboratórnych nádob a pomôcok pre chemické analýzy.
 6. Meranie hmotnosti. Práca s elektronickými analytickými váhami a ich kalibrácia. Váživosť, presnosť a zdroje chýb pri vážení. Meranie objemu. Odmerné nádoby a ich kalibrácia. Presnosť, správnosť a spoľahlivosť získaných výsledkov.
 7. Určenie bodu ekvivalencie, určenie pH, titrácia s indikátorom.
 8. Laboratórne zariadenie pre kryštalizáciu. Čistenie tuhých látok kryštalizáciou. Identifikácia tuhých zlúčenín na základe stanovenia teploty topenia na Koflerovom prístroji.
 9. Laboratórne zariadenie pre destiláciu. Čistenie kvapalných látok destiláciou. Identifikácia kvapalných zlúčenín na základe stanovenia indexu lomu.
 10. Laboratórne zariadenie pre extrakciu. Extrakcia organickej zlúčeniny z vodného roztoku organickým rozpúšťadlom.
 11. Spektrofotometria, kalibrácia, určenie koncentrácie.
 12. Elektrochemické metódy, potenciometria.
 13. Práca s termostatom, zostrojenie krivky rozpustnosti.

Hodnotenie predmetu - čast Analytická chémia

  Maximálny počet bodov 25 (100 %)

  • aktivita na cvičení a vyhodnotenie protokolov vyučujúcim,
  • hodnotenie za každú z troch úloh sa vypočíta nasledovne (0,2 x % za aktivitu) + (0,8 x % z protokolu). Výsledné percento z časti analytickej je určené ako priemer zo všetkých troch cvičení,
  • protokol sa vypracuje pred koncom laboratórneho cvičenia a odovzdáva hneď po ukončení laboratórneho cvičenia.

  Celkové hodnotenie predmetu

  Maximálny počet bodov 100

  • výsledná známka je súčtom bodov získaných z cvičení na všetkých štyroch katedrách; 25 bodov (Katedra anorganickej chémie) + 25 bodov (Katedra analytickej chémie) + 25 bodov (Katedra organickej chémie) + 25 bodov (Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie).
  91 - 100 bodov A
  81 - 90 bodov B
  71 - 80 bodov C
  61 - 70 bodov D
  51 - 60 bodov E
  0 - 51 bodov FX

  Laboratórne cvičenia - časť Analytická chémia

  Laboratórium pre základné cvičenia CH2 – 307.

  Zoznam úloh:

  1. a) Laboratórne sklo a pomôcky.

      b) Základné laboratórne operácie – meranie hmotnosti a objemu.

  2. Základné laboratórne operácie – rozpúšťanie a riedenie.

  3. Laboratórne zariadenie pre titrácie. Stanovenie kyseliny chlorovodíkovej.

  Na cvičenie je potrebné priniesť si vytlačený vzor protokolu (študijný materiál).

  Študijný materiál

  Študijný materiál k úlohám č. 1 a č. 2 sú dostupné na:

  http://www.analytika.sk/VIZLAB 

  Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

  • ak študent príde na cvičenie nepripravený (VP UK č.8/2015, Článok 15, odsek 3, písmeno g a Článok 24, odsek 4) alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne (VP UK č.8/2015, Článok 15, odsek 3, písmeno h), poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov (VP UK č.8/2015, Článok 47), vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy
  • študent musí absolvovať všetky laboratórne cvičenia (VP UK č.8/2015, Článok 21, odsek 9),
  • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške (VP UK č.8/2015, Článok 21, odsek 9 a Článok 24, odsek 4),
  • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim (VP UK č.8/2015, Článok 21, odsek 9),
  • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode) (VP UK č.8/2015, Článok 21, odsek 9).
  • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody (VP UK č.8/2015, Článok 15, odsek 3, písmeno b a Článok 47)
  • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške,
  • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

  Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.