Multimediálna učebnica

Vizualizácia laboratória I.

"Výučba základov chemickej laboratórnej techniky
a bezpečnosti práce v laboratóriu pomocou vizualizácie
a motivácie využitím možností počítačovej techniky a internetu"

Autori:

Radoslav Halko a Milan Hutta

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie


Vydavateľ: Jozef Kuruc - OMEGA INFO

Táto učebnica vznikla za finančnej podpory Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠ SR.
Grant KEGA č. 3/3116/05