Elektroanalytická chémia (N-DCAL-006)

Študenti sa oboznámia s aktuálnym stavom teórie, metodológie, inštrumentácie a aplikácie elektroanalytických metód, ako aj s najnovšími trendmi v oblasti pokročilých elektroanalytických metód a problematiky ich spájania s inými analytickými metódami. Elektroanalytické metódy sú i v dnešnej dobe prakticky denne používané v chemických laboratóriách pričom ich vývoj je smerovaný do niekoľkých smerov. Študent absolvovaním predmetu získa informácie o nových typoch elektród a ich usporiadaní, o nových elektródových materiáloch a senzoroch, o automatizácie elektrochemických meraní, o možnostiach elektroanalytických metód v analýze farmaceutických, biologických a environmentálných matríc.

Stručná osnova predmetu

1. – 13. týždeň semestra : Klasifikácia elektroanalytických metód a ich princípy. Transportné deje, heterogénne elektrochemické sústavy a elektrolýza. Elektródový proces a polarizácia. Metódy konduktometrie. Rovnovážna potenciometria a potenciometrické senzory. Iónovoselektívne a enzýmové senzory. Biosenzory. Voltampérometrické metódy, elektródy a ampérometrické senzory. Pokročilé techniky a metódy.Nestacionárne elektroanalytické metódy. Galvanostatické a potenciostatické metódy. Coulometria. Pokročilé techniky a metódy. Stripping voltampérometria. Elektroanalytické metódy v prietokových systémoch. Elektrochemická detekcia v prietokových systémoch a v chromatografii. Elektroanalytické merania v elektrických poliach a elektrochemická detekcia látok v elektroseparačných procesoch. Trendy vo vývoji stratégií, metód a techník elektroanalytických metód.

Hodnotenie predmetu

  Seminár – v priebehu semestra študent vypracuje a obháji seminárnu prácu za maximálne 10 bodov a bude priebežne testovaný 1 písomnou previerkou za maximálne 30 bodov. Prednáška – záverečný písomný test s maximálnym počtom bodov 60. Na ujasnenie výsledkov testu je možné požadovať ústne doskúšanie s počtom maximálne 8 bodov. Výsledná známka zahŕňa hodnotenie z písomnej skúšky, seminára a cvičenia nasledovne: (0.6 x % zo skúšky) + (0.4 x % zo seminára)= výsledné % bodov.

  Celkové hodnotenie predmetu

  92 - 100 bodov A
  84 - 91 bodov B
  76 - 83 bodov C
  68 - 75 bodov D
  60 - 67 bodov E
  0 - 59 bodov FX

  Odporúčaná literatúra

  • Aktuálna monografická, časopisecká literatúra a informačné zdroje internetu
  • Pôvodné a prehľadové články z odborných časopisov
  • E. Beinrohr: Prietokové elektroanalytické metódy v praxi, 2 Theta, Český Těšín, 2013
  • A.J. Bard a kol.: Electrochemical methods, Fundamentals and Applications, John Wiley & Sons, INC., 2001

  Študijný materiál a Obsluha prístroja