Pokročilé metódy hmotnostnej spektrometrie (N-DCAL-008)

Študenti sa oboznámia s informáciami s teoretickými a praktickými aspektmi hmotnostnej spektrometrie, predovšetkým pokročilých techník hmotnostnej spektrometrie a ich aplikáciu. V predmete budú preberané princípy jednotlivých ionizačných techník, hmotnostné analyzátory, tandemová hmotnostná spektrometria, miniaturizácia v MS. atď. Pozornosť bude venovaná najmä možnostiam a rozhraniam spojenia separačných metód (plynová chromatografia, kvapalinová chromatografia, elektroseparačné metódy) s hmotnostnou spektrometriou. Študenti si precvičia interpretáciu hmotnostných spektier získaných ionizáciou elektrónmi ako aj mäkkými ionizačnými technikami. Teoretické a výpočtové základy sú vyučované v prednáške a na seminároch. Obsah predmetu je zameraný na výučbu študentov s teoretickými a praktickými aspektami pokročilých techník hmotnostnej spektrometrie a ich aplikáciu.

Stručná osnova predmetu

1. – 13. Týždeň semestra: Hmotnostná spektrometria – história, princíp, základné pojmy. Ionizačné techniky, Ionizačné techniky za atmosférického tlaku (ESI, APCI, APPI), MALDI, ICP-MS, SIMS. Nové techniky hmotnostnej spektrometrie (DART, DESI). Hmotnostné analyzátory (magnetický sektorový analyzátor, Q, IT, LIT, TOF, Orbitrap, FT-ICR, IMS, hybridní analyzátory). Miniaturizácia v MS. Tandemová hmotnostná spektrometria – inštrumentácia, metódy aktivácie iónov a aplikácie. Špeciácia prvkov hmotnostnou spektrometriou. Možnosti identifikácie a kvantitatívnej analýzy molekúl pomocou MS. Interpretáciu hmotnostných spektier získaných EI a mäkkými ionizačnými technikami. Pokročilé techniky identifikácie organických látok. Kombinácie hmotnostnej spektrometrie so separačnými technikami (GC/MS, HPLC/MS, HPLC/MALDI-MS, CE/MS)- voľba podmienok, kompatibilita mobilných fáz.

Hodnotenie predmetu

  Seminár – v priebehu semestra študent vypracuje a obháji seminárnu prácu za maximálne 10 bodov a bude priebežne testovaný 1 písomnou previerkou za maximálne 30 bodov. Prednáška – záverečný písomný test s maximálnym počtom bodov 60. Na ujasnenie výsledkov testu je možné požadovať ústne doskúšanie s počtom maximálne 8 bodov. Výsledná známka zahŕňa hodnotenie z písomnej skúšky, seminára a cvičenia nasledovne: (0.6 x % zo skúšky) + (0.4 x % zo seminára)= výsledné % bodov.

  Celkové hodnotenie predmetu

  92 - 100 bodov A
  84 - 91 bodov B
  76 - 83 bodov C
  68 - 75 bodov D
  60 - 67 bodov E
  0 - 59 bodov FX

  Odporúčaná literatúra

  • Aktuálna monografická, časopisecká literatúra a informačné zdroje internetu.
  • De Hoffman, E. Stroobant, Mass Spectrometry: Principles and Applications. Chichester,Wiley-Interscience. 3rd. ed. 2007, ISBN: 978047003304
  • Gross, J. H. 2004. Mass spectrometry - A Textbook. Heidelberg : Springer-Verlag. 2004, ISBN: 3 540 40739 1
  • H.G. Jurgen, Mass spectrometry, Springer, 2011, ISBN 978-3-642-10709-2
  • Herbert, Ch. G. – Johnstone, R. A. W. 2002. Mass spectrometry Basics, CRC Press. 1st.ed. 2004, ISBN: 9780849313547

  Študijný materiál a Obsluha prístroja