Cvičenie k diplomovej práci 2 (N-mCAl-116/15)

Absolvovaním predmetu študenti získajú vlastné experimentálne údaje, naučia sa ich spracovať a vhodne interpretovať.

Stručná osnova predmetu

Realizácia experimentov pod odborným dohľadom vedúcich diplomových prác.

Hodnotenie predmetu

Predmet je hodnotený na základe predloženia správy o spracovaní experimentálnych výsledkov. Výsledné hodnotenie zohľadňuje úroveň predloženej správy a prístup študenta k získavaniu a spracovaniu experimentálnych výsledkov. 

Celkové hodnotenie predmetu

Vynikajúca práca A
Nadpriemerná práca B
Bežná spoľahlivá práca C
Prijateľná práca D
Práca spĺňajúca minimálne kritériá E
Študenti, ktorí nepredložia správu z cvičenia, alebo ich správa nebude spĺňať minimálne kritériá FX