Princípy merania chemických látok pre biológov (N-bBXX-327/13 a N-bBXX-020/15)

Študent získa teoretické a praktické poznatky z nasledujúcich oblastí: Úvodné informácie o chemickej štruktúre látok, väzbách, interakciách. Vzťah štruktúry látok a ich vlastnosti. Biologicky významné skupiny látok a chemické látky. Vzťah štruktúry chemických látok a vlastností využiteľných na ich meranie. Uvod do metódy vedeckého poznávania - pozorovanie, meranie, experiment, okrajové podmienky platnosti výsledkov experimentu, Pozorovacie a experimentálne vedy, hypotéza, teória,model, zákon, prírodný zákon, samokorekčná funkcia vo vede, meranie a vyhodnocovanie výsledkov-SI, množstvo, látkové množstvo, koncentrácia. Meranie chemických látok – analytický proces, princípy analytických metód. Elektroanalytické metódy, optické a spektrálne metódy, separačné metódy. Prístupy  ku riešeniu identifikácie, charakterizácie a kvantifikácie chemických látok v biológii na praktických príkladoch (analýza konštitučných látok živých organizmov, výskum feromónov a signálnych látok, chemické poznatky v etológii, vzťah znečistenia prostredia a schopnosti žiť, chemická taxonómia živých organizmov a iné) . Súčasťou predmetu sú tiež základné chemické výpočty v chémii a v analytickej chémii - chemometria, riešenie modelových situácií a ukážkových problémov z oblasti biológie a životného prostredia metódami analytickej chémie. Predmet sa vyučuje v dvoch formách. Motivačné prípady a prakticky koncipované teoretické základy sú vyučované formou multimediálnej prednášky s moderovanou diskusiou, praktické zručnosti a výpočty sú precvičované v cvičení zo základov vybraných inštrumentálnych metód merania chemických látok na biologicky relevantných príkladoch a vzorkách. Laboratórne experimentálne cvičenie sa realizuje každý druhý týždeň pre skupinu 10-12 študentov v rozsahu 24 hod..

Sylabus prednášok

 1. Prečo a ako meriame chemické látky? Koľko látok je v súčasnosti známych? Chemická štruktúra látok a ich vlastnosti, biologická aktivita chemických látok. Predmet záujmu a východiská analytickej chémie– nájdenie odpovede na otázky aká je to látka, koľko je tej látky, v akej forme sat á látka v biologickej vzorke nachádza? Princípy zelenej analytickej chémie a ich aplikácia pri meraní chemických látok v biológii a biotechnológii na príklade chemickej analýzy látok
 2. Vedecká metóda poznávania, pozorovanie, meranie, hypotéza, teória, analytický signál.
 3. Všeobecné princípy merania kvality a kvantity chemických látok. Klasifikácia analytických princípov podľa typu - selektivity a vlastností analytického signálu. Potreba merania chemických látok vo vede a pre potreby spoločnosti (napr. Štátne normy).
 4. Úvodné informácie o analytickom postupe, metóde a princípe. Prístupy ku riešeniu problémov identifikácie, charakterizácie a kvantifikácie látok v biológii. Princípy stopovej analýzy.Princípy mikroanalýzy. Váženie a vážková analýza. Odmerná analýza – výpočty koncentrácie a pH.
 5. Princípy elektroanalytických metód. Elektrogravimetria, potenciometria - meranie pH, iónovoselektívne elektródy, amperometria-polarografia, coulometria, konduktometria. Senzory-meranie obsahu glukózy v krvi-diabetes, tester na alkohol.
 6. Optické metódy - elektromagnetické žiarenie a jeho vlastnosti, atómová spektrometria - AAS, AES, molekulová spektrometria- kolorimetria, spektrofotometria, fluorimetria, infračervená spektrometria.
 7. Princíp jadrovej magnetickej rezonancie – zobrazovanie rozloženia chemických látok v biologických objektoch, hmotnostná spektrometria v biológii-princíp.
 8. Úvod do separačných metód. Plošné a kolónové techniky Chromatografia- plynová chromatografia GC,  kvapalinová chromatografia  -TLC, HPLC.
 9. Elektroseparačné metódy. Zónová elektroforéza, izotachoforéza, izoelektrická fokusácia.
 10. Separačné metódy- ultrafiltrácia, dialýza. Odstreďovanie.
 11. Príklady využitia analytických metód v schémach analýzy feromónov, signálnych látok, antioxidantov, liečiv, pH, vodivosti celkového obsahu uhlíka a cudzorodých látok vo vode a potravinách, polutantov v živých organizmoch.

Hodnotenie predmetu

  Prednáška – záverečný písomný test s maximálnym počtom 50 bodov. Na ujasnenie výsledkov písomného testu je možné požadovať ústne doskúšanie s počtom maximálne 5 bodov.

  Cvičenie – v priebehu semestra budú priebežne hodnotené sumárne maximálne 30 bodmi výsledky experimentálnej práce sumarizované v protokoloch a 1 záverečná písomná previerka za maximálne 20 bodov. Spolu za cvičenie je maximálny možný počet 50 bodov. Záverečnú písomnú previerku z problematiky riešenej na cvičení bude môcť absolvovať len ten študent, ktorý odovzdá protokoly zo všetkých odcvičených laboratórnych úloh. 

  Výsledná známka zahŕňa hodnotenie zo záverečného písomného testu a cvičenia nasledovne: (0,5 x % z prednášky) + (0,5 x % z cvičenia) = výsledné % bodov.

  Celkové hodnotenie predmetu

  92 - 100 bodov A
  84 - 91 bodov B
  76 - 83 bodov C
  68 - 75 bodov D
  60 - 67 bodov E
  0 - 59 bodov FX

  Laboratórne cvičenia

  Zoznam úloh pre laboratórne cvičenia

  1. BEZPEČNOSŤ PRÁCE V CHEMICKOM LABORATÓRIU. LABORATÓRNE SKLO A POMÔCKY. ZÁKLADNÉ LABORATÓRNE OPERÁCIE - MERANIE HMOTNOSTI A OBJEMU. 
  2. ODMERNÁ ANALÝZA. ALKALIMETRICKÉ STANOVENIE KYSELINY CHLOROVODÍKOVEJ V NEZNÁMEJ VZORKE.
  3. SPEKTROFOTOMETRIA, MERANIE A INTERPRETÁCIA SPEKTIER PRÍRODNÝCH FARBÍV VO VODNÝCH VÝLUHOCH POTRAVÍN.
  4. STANOVENIE SODÍKA V MINERÁLNYCH VODÁCH PLAMEŇOVOU FOTOMETRIOU.
  5. SEPARÁCIA POTRAVINÁRSKYCH FARBÍV PAPIEROVOU CHROMATOGRAFIOU.
  6. PRÍPRAVA A MERANIE pH VYBRANÝCH ROZTOKOV ELEKTROLYTOV.
  7. STANOVENIE OBSAHU CUKRU V NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOCH.
  8. TURBIDIMETRICKÉ STANOVENIE KVALITY MLIEKA.

  Odporúčaná literatúra

  •  P. Klouda, Moderní analytické metody, Nakl. P. Klouda Ostrava,
  • J. Lehotay, Separačné metódy v analytickej chémii, STU v Bratislave, 2009;
  • E. Plško, Všeobecná analytická chémia, 2 THETA, Český Těšín, 2011;
  • J. Sádecká, A. Purdešová, Úprava vzorky v analytickej chémii, STU v Bratislave, 2012; 
  • J. Labuda kol., Príručka vybraných pojmov v analytickej chémii, STU v Bratislave, 2012;  
  • P. Májek (Ed.), e-Analytická chémia, ÚACH FCHPT, STU v Bratislave, 2006;
  • P. Tarapčík, Elektronická zbierka príkladov a úloh z analytickej chémie, ÚACH FCHPT, STU v Bratislave, 2006; 
  • R. Halko, M. Hutta, Vizualizácia laboratória I (CD-ROM) 1. Vyd., Bratislava OMEGA INFO, 2010 - analytika.sk/VIZLAB/.
  • Cvičenie: návody na stránke www.analytika.sk

  Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

  Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

  • ak študent príde na cvičenie nepripravený alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy,
  • absolvovanie laboratórnych cvičení v sebe zahŕňa nasledujúce: prípravu na cvičenia, vykonanie experimentálnej časti cvičenia a odovzdanie protokolu z každého absolvovaného cvičenia,
  • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške,
  • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody, ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim,
  • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode),
  • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody,
  • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške,
  • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

  Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.