Diplomová práca (N-mCAl-119/15)

Cieľom predmetu je zosumarizovať a analyzovať experimenty k diplomovej práci; zo získaných poznatkov napísať diplomovú prácu. 

Stručná osnova predmetu

Analýza experimentálnych výsledkov a ich konzultácia so školiteľom. Napísanie a korektúry diplomovej práce.

Hodnotenie predmetu

Hodnotí sa kvalita samostatnej práce študenta pri vypracovaní záverečnej práce. 

Celkové hodnotenie predmetu

Práca vynikajúcej kvality A
Práca vynikajúcej kvality B
Práca priemernej kvality C
Práca podpriemernej D
Práca nízkej ale dostačujúcej kvality E
Študent, ktorý v stanovenom termíne neodovzdá diplomovú prácu FX