Elektroseparačné metódy (N-mCAL-101/15)

Študenti sa oboznámia s informáciami o elektromigračných a elektrochromatografických separáciách s ťažiskom na unifikovaný výklad vychádzajúci z racionálnej klasifikácie elektroseparačných techník - výklad elektroforetickej koncepcie pohyblivosti iónogenných látok a disperzných efektov uplatňujúcich sa v elektroforetických separáciach, základná fyzikálno-chemická charakterizácia jednotlivých elektroforetických techník a ich analytická implementácia. Elektroseparačné metódy sú častokrát základom metód chemickej analýzy a tiež kvalitatívneho a kvantitatívneho merania charakteristík chemických látok pri takých činnostiach akými sú kontrola kvality pri analýze technologických produktov, v bioanalytických aplikáciách, analýze cudzorodých látok v životnom prostredí, v diagnostickej a klinickej analýze, v kriminalistickej vede a pod. Študent získa informácie o analytických, preparatívnych a priemyselných aplikáciách elektroseparačných princípov a separačných mechanizmov v kombinovaných separačných procesoch a metódach. Súčasťou predmetu sú tiež výpočty elektroforetických separácií na PC a riešenie modelových situácií zo spoločenskej praxe. Teoretické a výpočtové základy sú vyučované v prednáške a na seminároch.

Sylabus prednášok

 1. Úvod do elektroseparácií.
 2. Elektroforetická koncepcia pohyblivosti iónov.
 3. Klasifikácia elektroseparačných metód.
 4. Disperzné efekty v elektroseparáciach.
 5. Zónová elektroforéza.
 6. Micelárna elektrokinetická chromatografia.
 7. Elektroforetické separácie v roztokoch polymérov a v géloch.
 8. Izotachoforéza.
 9. Izoelektrická fokusácia.
 10. Kapilárna elektroforéza.
 11. Kombinácie elektroseparačných metód.
 12. Elektroseparácie chirálnych látok.
 13. Elektroseparácie biopolymérov. Budúcnosť elektroseparácií.

Hodnotenie predmetu

Maximálny počet 100 bodov

 1. Prednáška, max. 70 bodov:

  • povinná záverečná písomná skúška zložená z dvoch častí (písomnej a ústnej).

 2. Seminár, max. 30 bodov:

  • záverečný test zo seminárov (koniec semestra)
  • aktivita,
  • neúčať na záverečnom teste seminára je študent povinný ohlásiť aspoň 1 deň dopredu (ak je to možné) resp. sa ospravedlniť najviac 5 pracovných dní po písomke (ak tomu nebránia zvláštne dôvody), inak stráca nárok na náhradný termín písania písomky,
  • záverečný test je vytvorený na základe otázok a príkladov.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

 • ak študent príde na cvičenie nepripravený (VP UK č.8/2015, Článok 15, odsek 3, písmeno g a Článok 24, odsek 4) alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne (VP UK č.8/2015, Článok 15, odsek 3, písmeno h), poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov (VP UK č.8/2015, Článok 47), vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy
 • študent musí absolvovať všetky laboratórne cvičenia (VP UK č.8/2015, Článok 21, odsek 9),
 • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške (VP UK č.8/2015, Článok 21, odsek 9 a Článok 24, odsek 4),
 • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim (VP UK č.8/2015, Článok 21, odsek 9),
 • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode) (VP UK č.8/2015, Článok 21, odsek 9).
 • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody (VP UK č.8/2015, Článok 15, odsek 3, písmeno b a Článok 47)
 • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške,
 • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.

Odporúčaná literatúra

 • J-M. Mermet, M. Otto, Analytical Chemistry, John Wiley & Sons Australia, Ltd, 2013
 • P. Boček et al.: Kapilární analytická izotachoforéza. Academia, Praha, 1987
 • F. Foret et al.: Capillary zone electrophoresis, VCH, Weinheim, 1993

Študijný materiál a Obsluha prístroja