Odber a spracovanie vzorky v analytickej chémii (N-mCAl-114/15)

Študenti sa oboznámia so základnými princípmi odberu plynných, kvapalných a tuhých vzoriek pre analytické účely a informáciami o deštruktívnych a nedeštruktívnych metódach úpravy vzoriek, iónogennymi a neiónogennymi matricami a úpravou vzoriek v stopovej analýze. Študent získa informácie o analytických, preparatívnych a priemyselných prístupoch k odberu a spracovaniu vzoriek. Súčasťou predmetu je tiež riešenie modelových situácií zo spoločenskej praxe. Teoretické a výpočtové základy sú vyučované v prednáške a na seminároch.

Sylabus prednášok

 1. Meracie a detekčné techniky a ich požiadavky na formu, v ktorej je vzorka prítomná.
 2. Základné zásady pri odbere vzoriek.
 3. Odber plynných, kvapalných a tuhých vzoriek pre analytické účely.
 4. Migrácia analytov a ochrana vzorky.
 5. Predbežná úprava vzoriek.
 6. Úprava vzoriek a izolácia analytu.
 7. Rozpúšťanie a rozklad vzoriek.
 8. Rozklad organických a biologických vzoriek.
 9. Extrakcia kvapalina – kvapalina ako úpravná technika.
 10. Využitie iónomeničov v úprave vzoriek.
 11. Extrakcia pevnou fázou v úprave vzoriek.
 12. Úprava vzoriek na báze membránových separačných procesov.
 13. Zrážanie a spoluzrážanie v úprave vzoriek.

Hodnotenie predmetu

Maximálny počet 100 bodov

 1. Prednáška, max. 60 bodov:

  • povinná záverečná písomná skúška zložená z dvoch častí (písomnej a ústnej).

 2. Seminár, max. 40 bodov:

  • záverečný test zo seminárov (koniec semestra),
  • aktivita,
  • neúčať na záverečnom teste seminára je študent povinný ohlásiť aspoň 1 deň dopredu (ak je to možné) resp. sa ospravedlniť najviac 5 pracovných dní po písomke (ak tomu nebránia zvláštne dôvody), inak stráca nárok na náhradný termín písania písomky,
  • záverečný test je vytvorený na základe otázok a príkladov.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

 • ak študent príde na cvičenie nepripravený alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy
 • študent musí absolvovať všetky laboratórne cvičenia,
 • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim
 • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode)
 • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody 
 • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.

Odporúčaná literatúra

 • Somenath Mitra, Sample Preparation Techniques in Analytical Chemistry, John Wiley & Sons, 2004
 • Horálek V., Ševčík J.G.K., Čurdová E, Helán V., Vzorkování I, obecné zásady, 2Theta, 2010 
 • Sádecká J., Purdešová A., Úprava vzorky v analytickej chémii, STU Bratislava 2012

Študijný materiál a Obsluha prístroja