Kontakt:

RNDr. Radoslav Halko, PhD.
Katedra analytickej chémie
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina, CH-2
842 15 Bratislava
Slovensko

Tel.: +421 2 602 96 307
Fax: +421 2 602 96 706
E-mail: halko@fns.uniba.sk

Spoluriešitelia projektu:
Doc. RNDr. Milan Hutta CSc.
RNDr. Miloš Foltín CSc.   
RNDr. Zoltán Hajdú

Poďakovanie: RNDr. Andrei Staňovej a RNDr. Lenke Macháčkovej