Názov projektu

Výučba základov chemickej laboratórnej techniky a bezpečnosti práce v laboratóriu pomocou vizualizácie a motivácie využitím možností počítačovej techniky a internetu

  Anotácia projektu

Projekt je zameraný na vytvorenie motivačného výučbového materiálu zo základov chemickej laboratórnej techniky a bezpečnosti práce v laboratóriu. V rámci projektu budú využívané všetky dostupné možnosti elektronickej multimediálnej učebnice a jej on-line prepojenie cez internet ako komunikačné prostredie. Týmto novým prístupom sa umožní efektívne objasňovať teoretické a hlavne praktické aspekty normovaných pracovných postupov v chemickom laboratóriu, ako aj obnovenie a zautomatizovanie si techník bezpečnej manipulácie v laboratóriu. Tiež umožní zjednodušiť prístup k informáciám a priniesť nový pohľad na riešenie praktických problémov z rôznych spoločenských oblastí, ktoré sú riešiteľné chemickými prostriedkami. Projekt je zameraný na vzdelávanie širokého spektra študentov, od základných až po vysoké školy, ako aj na zdokonaľovanie pracovníkov rôznych typov laboratórií, pričom bude zohľadnená jeho efektívna aplikácia v súčasnej spoločenskej praxi.

Tento projekt je podporený grantom MŠ SR, KEGA č. 3/3116/05