História Katedry analytickej chémie UK

Katedra analytickej chémie PRIF UK v Bratislave vznikla v roku 1955 z Ústavu analytickej chémie PRIF UK. Prvým vedúcim katedry v období rokov 1955 až 1959 bol prof. Ing. Samuel Stankoviansky (1907 - 1980), ktorý ako skúsený odborný pracovník s elánom podchytil a správne usmerňoval prácu mladého kolektívu. Vytvoril pevné základy na zdarný rozvoj analytickej chémie na fakulte. Pod jeho vedením vyrastal prakticky celý kolektív, ktorý tvoril dlhé roky a čiastočne aj dnes tvorí katedru. V rokoch 1959 až 1976 pôsobil vo funkcii vedúceho katedry doc. RNDr. Pavol Majer, CSc. Zaslúžil sa najmä o rozvoj analýzy organických látok a o využitie zmesových a nevodných prostredí v analytickej chémii. V rokoch 1976 až 1980 pôsobil vo funkcii vedúceho katedry doc. RNDr. Emil Kuchár, CSc., ktorý pokračoval v jej rozvoji a pracoval v oblasti využitia organických skúmadiel na stopovú analýzu kovov. Po jeho smrti bola v roku 1980 poverená vedením katedry doc. RNDr. Vlasta Madajová, CSc. pracujúca v oblasti skúmadiel a kapilárnej izotachoforézy. V roku 1981 vedenie katedry prevzal docent a neskôr prof. PhDr. Ján Kandráč, CSc. (1934 - 2010) až do konca roku 1989, ktorý pokračoval v oblasti využitia organických skúmadiel na stopovú analýzu kovov a v kvapalinovej chromatografii. V roku 1990 sa zvoleným vedúcim katedry stal najskôr na jednoročné obdobie RNDr. Dušan Kaniansky, CSc. a potom na obdobia rokov 1991 - 1997 a 2003 - 2010 už ako docent a po roku 2001 prof. RNDr. Dušan Kaniansky, DrSc. (1946 - 2010), ktorý mimoriadnou a výraznou mierou profiloval katedru smerom k moderným inštrumentálnym metódam so zameraním sa na vývoj inštrumentácie a rozvoj elektroseparačných metód, metód kvapalinovej chromatografie, metód atómovej a hmotnostnej spektrometrie. Prof. Kaniansky, najvýraznejší žiak prof. Stankovianskeho, je významným zakladateľom slovenskej vedeckej školy v oblasti elektromigračných separačných metód a svojou vedecko-pedagogickou a organizačnou prácou ako pracovník UK ovplyvnil širokú odbornú domácu aj zahraničnú obec. V rokoch 1997 až 2003 viedol a od roku 2010 vedie katedru prof. RNDr. Milan Hutta, CSc., pracujúci v oblasti kvapalinovej chromatografie a jej kombinácií s inými analytickými metódami. Už od svojho vzniku katedra zabezpečovala výučbu analytickej chémie nielen pre študentov odboru analytická chémia, ale aj pre študentov ostatných chemických odborov, študentov geologických a biologických odborov, ako aj výučbu analytickej chémie pre študentov pedagogických kombinácií - budúcich učiteľov chémie na stredných školách.