Štúdium

Na Katedre analytickej chémie sa v aktuálnom školskom roku realizujú bakalárske (titul Bc.), diplomové (titul Mgr.), a doktorské dizertačné práce (titul PhD.) z analytickej chémie. Absolventi študijného programu Analytická chémia sú schopní tvorivo a samostatne vykonávať vedecký výskum a vývoj metód chemickej analýzy, a uplatniť sa aj pri zodpovednom vedení projektov a profesných skupín napríklad v štátnych a súkromných laboratóriách kontroly kvality a kontroly výrobných procesov. 

Bakalárske

Bakalárské štúdium trvá 3 roky a je ukončené štátnou skúškou, ktorá pozostáva z obhajoby bakalárskej práce čítať viac...

Magisterské

Magisterské štúdium trvá 2 roky a je ukončené štátnou skúškou, ktorá pozostáva z obhajoby diplomovej práce a čítať viac...

Doktorandské

Doktorské štúdium trvá 4 roky a je ukončené štátnou skúškou, ktorá pozostáva z obhajoby dizertačnej práce čítať viac...