Magisterské štúdium

Magisterský študijný program – Analytická chémia

Magisterské štúdium trvá 2 roky a je ukončené štátnou skúškou, ktorá pozostáva z obhajoby diplomovej práce a štátnej skúšky z predmetu Analytická chémia a z povinne voliteľného predmetu: Separačné metódy alebo Detekčné a identifikačné metódy.

Profil absolventa študijného programu - analytická chémia

Absolventi študijného programu Analytická chémia dokážu definovať zadaný problém ako predmet chemickej analýzy a tvorivo navrhovať analytický postup vo všetkých jeho krokoch, od vzorkovania, cez úpravu vzorky až po vlastné meranie a vyhodnocovanie výsledkov merania.

Absolventi poznajú vlastnosti analytického signálu a majú vedomosti potrebné na jeho generovanie, dekódovanie, úpravu, spracovanie a vyhodnotenie v širších súvislostiach chemometrickými metódami, s konečným cieľom získania informácie potrebnej pre riešenie problémov spoločenskej praxe.

Absolventi študijného programu Analytická chémia sú schopní tvorivo a samostatne vykonávať vedecký výskum a vývoj metód chemickej analýzy, a uplatniť sa aj pri zodpovednom vedení projektov a profesných skupín napríklad v štátnych a súkromných laboratóriách kontroly kvality a kontroly výrobných procesov (štátne zdravotné ústavy, diagnostické laboratóriá súkromných kliník a lekárov, colné kontrolné laboratóriá, laboratóriá vodární a kanalizácií, kriminalistické laboratóriá, klinické laboratóriá, prevádzkové laboratóriá výrobných podnikov a zariadení, laboratóriá zamerané na kontrolu potravín a podobne). Dôraz je kladený na komplexnosť vedomostí zo všetkých oblastí poznania, z ktorých súčasná analytická chémia čerpá poznatky pre naplnenie jej cieľov.

Absolventi študijného programu Analytická chémia sú schopní kriticky zhodnotiť získané informácie, vie pri riešení problémov aplikovať vedecký prístup a zosilnenou spätnou väzbou korigovať svoju odbornú činnosť tak, aby sa vyhol nesprávnej interpretácii svojich výsledkov. Študenti získavajú skúsenosti s formuláciou pracovných hypotéz, s návrhom a plánovaním experimentov vrátane sebakontroly rôznymi typmi testov, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov.