Pokročilé metódy z chemometrie

Študent sa oboznámi s informáciami o postavení chemometrie v klasických aj nových prírodovedných a technických odboroch, a jej nevyhnutnej potrebe pri získavaní relevantných informácií z experimentálne nameraných dát. Štatistická analýza dát zaujíma čoraz dôležitejšie postavenie nielen v analytickej chémii. Študenti by mali rozumieť, že získanie relevantných informácii z nameraných dát, posúdenie kvality získaných dát a výber vhodného štatistického modelu a jeho overenie, zásadným spôsobom ovplyvňuje analytický postup a voľbu použitej analytickej metódy. Obsah predmetu je zameraný na štatistické plánovanie a optimalizáciu pokusov, analýzu rozptylu, spracovanie chemickej literatúry a využitie PC pri spracovaní chemických informácií. Po absolvovaní predmetu študent je schopný správne spracovávať a vyhodnocovať experimentálne získané dáta pomocou počítačových aplikácií.

Stručná osnova predmetu

·       Chemické informácie na internete, počítačové spracovanie informácií. Reference Manager. Databázy pre analytickú chémiu, CCOD, WOS, ChemSpider a iné.

·       Chemometrické spracovanie dát - základné štatistické pojmy, číselné charakteristiky a štatistické plánovanie pokusov, optimalizácia pokusov.

·       Chyby a neistoty analytických meraní

·       Medza dôkazu a medza stanovenia - rôzne definície a spôsoby výpočtu.

·       Štatistická analýza jednorozmerných dát - charakteristika jednorozmerných dát, pravdepodobnostné rozdelenia.

·       Štatistická analýza jednorozmerných dát - odhady neznámych parametrov.

·       Štatistická analýza jednorozmerných dát - prieskumová analýza.

·       Štatistická analýza jednorozmerných dát - testovanie štatistických hypotéz.

·       Lineárna regresia, Nelineárna regresia.

·       Štatistická analýza mnohorozmerných dát - význam a použitie, metodika mnohorozmerných/viacrozmerných dát, výhody a nevýhody.

·       Štatistická analýza mnohorozmerných dát - metódy mnohorozmernej analýzy dát, analýza hlavných komponentov, faktorová analýza a iné

·       Lineárne a nelineárne fitovanie v programe Origin.

Aplikácia štatistického plánovania, ANOVA a optimalizačných postupov pri riešení analytických problémov pomocou programov CHEMSTAT a EXCEL.

Hodnotenie predmetu

Maximálny počet 100 bodov

 1. Prednáška, max. 60 bodov:

  • povinná záverečná písomná skúška zložená z dvoch častí (písomnej a ústnej).

 2. Seminár, max. 40 bodov:

  • záverečný test zo seminárov (koniec semestra), max. 30 bodov
  • aktivita,
  • vypracovanie a obhájenie seminárnej práce, max. 10 bodov, 
  • neúčasť na záverečnom teste seminára je študent povinný ohlásiť aspoň 1 deň dopredu (ak je to možné) resp. sa ospravedlniť najviac 5 pracovných dní po písomke (ak tomu nebránia zvláštne dôvody), inak stráca nárok na náhradný termín písania písomky,
  • záverečný test je vytvorený na základe otázok a príkladov.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

 • ak študent príde na cvičenie nepripravený alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy
 • študent musí absolvovať všetky laboratórne cvičenia,
 • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim
 • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode)
 • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody 
 • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.

Odporúčaná literatúra

1.       M. Meloun, J. Militký: Statistické zpracování experimentálních dat, Academia 2004.

2.       J.N. Miller, J.C. Miller: Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry, Pearson Prentice Hall, 4th ed. 2000.

3.       J. Labuda, P, Tarapčík, J. Garaj, M. Hutta: Terminológia v oblasti analytických chemických meraní, www.analytika.sk/skripta/terminologia.pdf.

4. M. Foltin, J. Komorník: Hodnotenie a optimalizácia pokusov v analytickej chémii. UK Bratislava,1995.