RNDr. Jaroslav Blaško, PhD.

(jaroslav.blasko@uniba.sk)

Kontakt

Pracovňa: CH2-436

Laboratórium: CH2-437, 433

Telefón: +421 2 9014 9330 (kl. 330)

Vzdelanie

2012 Vedecký kvalifikačný stupeň IIa, Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov, Bratislava
2006 Rigorózne konanie (Doktor prírodných vied - RNDr.) v odbore Analytická chémia - Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
2004-2010 Doktorandské štúdium v odbore Analytická chémia - Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
2002-2004 Magisterské štúdium v odbore Environmentálna chémia - Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
1999-2002 Bakalárské štúdium v odbore Chémia - Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
1995-1999 Gymnázium Snina

Zamestnanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Katedra analytickej chémie

 • 2022-súčasnosť: odborný asistent
 • 2020-súčasnosť: vedecko-výskumný pracovník

Chemický ústav

 • 2019-2020: vedúci pracoviska
 • 2015-2019: zástupca vedúceho pracoviska
 • 2008-2020: vedecko-výskumný pracovník
 • 2004-2008: interný doktorand

Vedecké zameranie

 • Plynová chromatografia
 • Hmotnostná spektrometria
 • Kombinované analytické techniky
 • Príprava vzoriek
 • Mastné kyseliny, Uhľovodíky, Sacharidy

Publikácie

         Recenzované publikácie: 52

         Recenzované plno textové príspevky na konferenciách: 80

         Abstrakty z konferencií: 78

         h-index: 11

 • Citácie: 488 bez autocitácií (Scopus; 01/2022)

Projekty

Aktuálne riešené:

 • APVV-20-0317: Výskum a vývoj nových procesov získavania prchavých aróma
  aktívnych zlúčenín z biotechnologického média, 2021 - 2025, spoluriešiteľ.
 • Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách, ACCORD, OPVaI/VP/1/2019, 2019-2023, riešiteľ.
 • APVV-20-0462: Biomonitorovacia štúdia expozície slovenskej populácie náhrade ftalátových plastifikátorov Hexamoll® DINCH, 2021 - 2025, spoluriešiteľ.
 • APVV-18-0282: Vývoj nových konfigurácii preparatívnych chromatografií na prípravu derivátov 2-deoxysacharidov, 2019 - 2023, zodpovedný riešiteľ.
 • APVV-18-0255: Katalytická depolymerizácia lignínu zo surovín na výrobu
  pokročilých biopalív, 2019 - 2022, spoluriešiteľ.

Úspešne ukončené:

 • APVV-15-0466: Príprava prírodných aróm biotranformáciami s využitím komprehenzívnych analytických metód, 2016 - 2020, spoluriešiteľ.
 • APVV-15-0515: Topologické aspekty biosyntézy mykobakteriálneho arabinogalaktánu, 2016 - 2020, spoluriešiteľ.
 • Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, aktivita Metabolomika, ITMS: 26240220086, 2013 - 2015, spoluriešiteľ.
 • APVV-0415-11: Výskum integrovaných technológií výroby motorových palív druhej generácie z biokvapalín, 2012-2015, spoluriešiteľ.
 • APVV-0061-11: Enzýmová biotransformácia prírodných aromatických aditív, 2012-2015, spoluriešiteľ.
 • Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny, ITMS: 26240220071, 2011-2014, spoluriešiteľ.
 • APVV-0665-10: Výskum využitia rias pre utilizáciu CO2 a výrobu biopalív, 2011 - 2014, spoluriešiteľ.
 • APVV-0416-10: Vývoj nových analytických metód pre analýzu produktov syntézy fluórovaných sacharidov, 2011 - 2014, spoluriešiteľ.
 • Výskum a vývoj nových technológií chemickej analýzy pre metabonomiku/metabolomiku, ITMS: 26240220007, 2009-2012, spoluriešiteľ.
 • Vybudovanie centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie, ITMS: 26240120001, 2009-2011, spoluriešiteľ.
 • SK-AT-0014-08: Stanovenie zloženia mastných kyselín [v prijímanej potrave a membránových fosfolipidoch v krvi] ako doplňujúca informácia v analýze výdychových plynov, 2009-2010, spoluriešiteľ.
 • APVV-0163-06: Vysokorozlišovacia separácia a identifikácia izomérov konjugovanej kyseliny linolovej a olejovej v ovčích mliečnych produktoch prostriedkami GC-MS-FTIR, 2007 - 2009, spoluriešiteľ.
 • Ďalšie profesné vzdelávanie pracovníkov výskumných a kontrolných laboratórií, ITMS: 13120110048, 2005 - 2007, spoluriešiteľ.

Výučba

Prednášanie a vedenie seminárov a experimentálnych cvičení pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia

Vedenie 10 ukončených diplomových prác študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia.

Školiteľ 3 študentov 3. stupňa VŠ štúdia.

Ďalšie aktivity

 • Členstvo v spoločnostiach a redakčných radách

            člen Slovenskej chemickej spoločnosti

 • Mobility/stáže

            Martin Luther University Halle Wittenberg, Nemecko

            Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Česká republika