Trendy analytickej chémie

Študent sa oboznámi s novými trendmi vo vývoji analytických metód od jednozložkovej makroanalýzy k mnohozložkovej stopovej mikroanalýze. Študent porozumie technickým a metodologickým obmedzeniam súčasných analytických metód a trendom v ich vývoji, k čomu napomôžu aj pozvaní prednášatelia z reálnej analytickej praxe, napr. z klinických a environmentálnych laboratórií a chemických firiem. Po absolvovaní predmetu študent je schopný riešiť analytické problémy reálnych environmentálnych, biologických, potravinárskych a technologických vzoriek.

Stručná osnova predmetu

·       Trendy v bioanalytickej chémii. Trendy v zelenej analytickej chémii.

·       Miniaturizované analytické systémy. Trendy v elektroseparačných metódach.

·       Trendy v chromatografických metódach.

·       Komplementarita elektroforetických a chromatografických separácií.

·       Trendy v elektrochemickej analýze.

·       Trendy v atómovej spektrometrii. Trendy v hmotnostnej spektrometrii.

·       Trendy vo farmaceutickej analýze.

Pokročilé metódy analýzy pevnej fázy a ich aplikácia vo farmaceutickej analýze.

Hodnotenie predmetu

Hodnotenie predmetu zahŕňa preverenie poznatkov z prednášok vo forme záverečného písomného testu maximálne za 100 bodov.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

  • ak študent príde na cvičenie nepripravený alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy
  • študent musí absolvovať všetky laboratórne cvičenia,
  • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
  • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim
  • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode)
  • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody 
  • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
  • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.

Odporúčaná literatúra

Aktuálna monografická a časopisecká literatúra a informačné zdroje internetu. Pôvodné a prehľadové články z odborných časopisov.