doc. RNDr. Róbert Bodor, PhD.

(robert.bodor@uniba.sk)

Kontakt

Pracovňa: CH2-326. Telefón: +421 2 9014 2005

Laboratórium: CH2-350.

Laboratórium: CH2-334.

Vzdelanie

 • 2021 habilitačné konanie v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • 2013 vedecký kvalifikačný stupeň IIa, Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov, Bratislava
 • 1999 rigorózne konanie v odbore Chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • 1997 - 2001 doktorandské štúdium v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • 1992 - 1997 magisterské štúdium v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Zamestnanie

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra analytickej chémie

 • od 2001 do 2022: odborný asistent
 • od 2022 až doteraz: docent

Vedecké zameranie

 • Elektroseparačné techniky
 • Automatizovaná kapilárna elektroforéza
 • Elektroanalytické techniky
 • Analýza komplexných vzoriek

Publikácie

 • ORCID: 0000-0002-5460-2619
 • Scopus Author ID: 6603075865
 • Web of Science ResearcherID: N-1885-2016
 • h-Index 13 (Web of Science Core Collection; Scopus, 01/2022)
 • Link na publikačnú činnosť (Univerzitná databáza)
 • Citácie bez autocitácií (01/2022):
  celkom - 633
  Web of Science Core Collection - 607
  Scopus - 565
 • Najviac citované práce:

  1. Kaniansky, D.; Masár, M.; Marák, J.; Bodor, R.: Capillary electrophoresis of inorganic anions, J. Chromatogr. A, Vol. 834, No. 1-2, 1999, 133-178.
  2. Bodor, R.; Madajová, V.; Kaniansky, D.; Masár, M.; Jöhnck, M.; Stanislawski, B.: Isotachophoresis and isotachophoresis - zone electrophoresis separations of inorganic anions present in water samples on a planar chip with the column-coupling separation channels and conductivity detection, J. Chromatogr. A, Vol. 916, 2001, 155-165.
  3. Bodor, R.; Žúborová, M.; Ölvecká, E.; Madajová, V.; Masár, M.; Kaniansky, D.; Stanislawski, B.: Isotachophoresis and isotachophoresis - zone electrophoresis of food additives on a chip with column-coupling separation channels, J. Sep. Sci., Vol. 24, 2001, 802-809.

Projekty

 • APVV-17-0373 - Nové malé molekuly a bioaktívne nanočastice pre terapiu zápalových a degeneratívnych ochorení kostí a kĺbov (spoluriešiteľ)
 • APVV-17-0318: Aplikačné možnosti nových ortogonálnych miniaturizovaných a mikroseparačných analytických systémov pre rýchly monitoring biologických, environmentálnych a forenzných vzoriek (spoluriešiteľ)
 • APVV-0259-12: Viacrozmerné miniaturizované separačné metódy kombinované s iónovo pohyblivostnou spektrometriou pre environmentálnu a biomedicínsku analýzu (spoluriešiteľ)
 • APVV-0583-11 - Vývoj nových kombinovaných metód chemickej analýzy stopových koncentrácií iónových a iónogénnych látok v komplexných environmentálnych a biologických vzorkách (spoluriešiteľ)
 • VVCE-0070-07 - Zriadenie centra excelencie (bio)separačných metód založených na princípoch elektroseparácií, kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie (spoluriešiteľ)


 • VEGA 1/0342/15 - Metodologické a aplikačné aspekty kapilárnej elektroforézy v automatizovanom separačnom systéme so zvýšenou separačnou kapacitou (vedúci projektu)
 • VEGA 1/0882/09 - Dvojdimenzionálne separácie mnohozložkových zmesí látok na báze kombinácií techník kapilárnej elektroforézy (zástupca a vedúci projektu)
 • VEGA 1/0340/15 - Vývoj nových a originálnych spojení mikročipovej elektroforézy s netradičnými spektrálnymi detekčnými technikami (zástupca vedúceho projektu)
 • VEGA 1/1149/12 - Zvýšenie analytickej výkonnosti miniaturizovaných elektroseparačných systémov pre analýzu komplexných environmentálnych a biomedicínskych vzoriek (spoluriešiteľ a zástupca vedúceho projektu)
 • 1/0672/09 - Miniaturizované elektroseparačné systémy na báze techniky spájania kolón a ich väzba s predúpravou vzoriek na extrakčných a dialytických membránach (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/3558/06 - Kombinácie techník kapilárnej elektroforézy pre.multidimenzionálne separácie mnohozložkových.zmesí nízko- a vysokomolekulárnych látok (zástupca vedúceho projektu)
 • VEGA 1/3562/06 - Miniaturizované integrované analytické systémy.pre (ultra)stopovú analýzu na báze elektroseparácií.na čipe so spájanými kolónami (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/0087/03 - Miniaturizované elektroseparačné techniky pre stopovú analýzu iónogenných látok a biopolymérov prítomných v komplexných  matriciach iónového charakteru (spoluriešiteľ)
 • VEGA 1/7247/00 - Kapilárne elektroseparačné techniky pre stopovú a ultrastopovú analýzu iónogenných látok prítomných v komplexných environmentálnych a biologických matriciach (spoluriešiteľ)
 • KEGA 069UK-4/2019: Interaktívna výučba analytických detekčných a identifikačných metód (spoluriešiteľ)
 • KEGA 087UK-4/2016 Interaktívna výučba analytických a preparatívnych separačných metód (spoluriešiteľ)
 • KEGA 030UK-4/2014 Interaktívna výučba analytickej chémie (spoluriešiteľ)
 • ITMS 26240120001 - Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie (Green I) (spoluriešiteľ)
 • ITMS 26240120025 - Dobudovanie centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie (Green II) (spoluriešiteľ)
 • ITMS 26240220061 - Centrum pre priemyselný výskum optimálneho spôsobu syntézy vysoko účinných liečiv (SynAnPharm ) (spoluriešiteľ)

Výučba

 • prednášanie a vedenie seminárov a experimentálnych cvičení pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia
 • školiteľ a oponent diplomových prác študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia a rigoróznych prác
 • školiteľ - špecialista študentov 3. stupňa VŠ štúdia

Ďalšie aktivity

Členstvo

Mobility/stáže

 • Faculty of Science, Department of Analytical and Structural Chemistry, Janus Panonius University, Pécs, Maďarsko
 • Faculty of Sciences and Faculty of Medicine, Department of Analytical Chemistry and Institute of Bioanalysis, University of Pécs, Maďarsko
 • Faculty of Science, Charles University, Praha, Česká republika
 • Department of Inorganic and Analytical Chemistry, University of Debrecen, Maďarsko