Laboratórium elektroseparačných metód

  • Zónová elektroforéza
  • Izotachoforéza
  • Mikročipová elektroforéza
  • On-line kombinácia elektroforetických techník

Vedecko-výskumný profil laboratória

  • Základný a aplikovaný výskum v oblasti mikročipovej elektroforézy („lab-on-a-chip“ koncept) komplexných zmesí iónogénnych látok. Multidimenzionálne elektroseparačné techniky na báze mikročipu so spájanými kanálikmi, multispektrálna detekcia pre miniaturizované elektroseparačné techniky a ich využitie v rýchlych a citlivých analýzach environmentálnych, potravinárskych, farmaceutických a biologických vzoriek.
  • Základný a aplikovaný výskum v oblasti kapilárnej elektroforézy komplexných zmesí iónogénnych látok. Preparatívne separácie na báze izotachoforézy v analýze komplexných environmentálnych a biologických vzoriek, multidimenzionálne elektroseparačné techniky s využitím technológie spájania kolón, multispektrálne detekcie pre automatizované elektroseparačné techniky a ich využitie v analýzach komplexných iónových a iónogénnych vzoriek.

Prístrojové vybavenie

  • Miniaturizované elektroforetické analyzátory s mikročipmi rôzneho dizajnu a on-line implementovanými miniaturizovanými detekčnými technikami – vodivostná a spektrofotometrická detekcia, povrchom zosilnená Ramanova spektrometria a iónová pohyblivostná spektrometria vyvinuté v spolupráci s Merck KGaA, Darmstadt, Nemecko a Katedrou experimentálnej fyziky, FMFI UK v Bratislave, Bratislava, SR.
  • Manuálne preparatívne izotachoforetické analyzátory (Villa-Labeco, Spišská Nová Ves, SR) a automatizované jedno- a dvojkolónové elektroforetické analyzátory s vodivostnou, UV-Vis, diode array a LIF detekciou (J&M, Aalen, Nemecko; Villa-Labeco, Spišská Nová Ves, SR).

Vedúci laboratória

Pracovníci laboratória

Doktorandi pracujúci v laboratóriu