Mgr. Jasna Hradski, PhD.

(hradski1@uniba.sk)

Kontakt

Pracovňa: CH2-323

Laboratórium: CH2-351

Telefón: +421 2 9014 9379

Vzdelanie

 • 2013-2017: doktorandské štúdium v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • 2011-2013: magisterské štúdium v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Zamestnanie

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra analytickej chémie

 • 2017-súčastnosť: odborný asistent

Vedecké zameranie

 • Elektroseparačné techniky
 • Mikročipová elektroforéza
 • Kombinované analytické techniky
 • Analýza komplexných iónových a iónogénnych vzoriek

Publikácie

Projekty

 • VEGA 1/0116/22: Integrácia nových miniaturizovaných analytických systémov do úpravy, analýzy a preparácie komplexných biologických, environmentálnych a farmaceutických vzoriek, 2022-2024, spoluriešiteľ
 • KEGA: 069UK-4/2019: Interaktívna výučba analytických detekčných a identifikačných metód, 2019-2021, spoluriešiteľ
 • VEGA 1/0787/18: Vývoj nových techník úpravy biomedicínskych a environmentálnych vzoriek pre pokročilé kombinované analytické metódy, 2018-2020, spoluriešiteľ
 • APVV-17-0318: Aplikačné možnosti nových ortogonálnych miniaturizovaných a mikroseparačných analytických systémov pre rýchly monitoring biologických, environmentálnych a forezných vzoriek, 2018-2022, spoluriešiteľ
 • APVV SK-KR-18-0013: Chromatografická a elektroforetická úprava vzoriek pre elektroforetické a / alebo kvapalinovo chromatografické analýzy komplexných vzoriek, 2018-2019, spoluriešiteľ
 • UK/317/2017: Stanovenie homocysteínu v biologických vzorkách mikročipovou elektroforézou, 2017, hlavný riešiteľ
 • VEGA 1/0340/15: Vývoj nových a originálnych spojení mikročipovej elektroforézy s netradičnými spektrálnymi detekčnými technikami, 2015-2017, spoluriešiteľ
 • UK/205/2016: Stanovenie aminokyselín v kvapalných vzorkách iónovou pohyblivostnou spektrometriou s mikročipovou elektroforézou, 2016, hlavný riešiteľ
 • UK/141/2015: Štúdium možnosti spojenia iónovo pohyblivostnej spektrometrie s mikročipovou elektroforézou pre analýzu iónogénnych látok v kvapalinách, 2015, hlavný riešiteľ
 • UK/87/2014: Rýchle stanovenie katiónov a aniónov na elektroforetickom mikročipe v biologických vzorkách, 2014, hlavný riešiteľ
 • APVV-0259-12: Viacrozmerné miniaturizované separačné metódy kombinované s iónovo pohyblivostnou spektrometriou pre environmentálnu a biomedicínsku analýzu, 2013-2017, spoluriešiteľ

Výučba

 • vedenie seminárov a experimentálnych cvičení pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia
 • školiteľ a oponent diplomových prác študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia

Ďalšie aktivity

 • Mobility/stáže
  Charles University, Česko
  University of Graz, Rakúsko
  University of Las Palmas de Gran Canaria, Španielsko
  Seoul National University, Kórea