Diplomový projekt 2

Študent získa vlastné experimentálne údaje konkrétnou analytickou metódou, spracuje a vhodne interpretuje experimentálne údaje. Študent porozumie postupu optimalizácie jednotlivých parametrov analytickej metódy. Po úspešnom absolvovaní predmetu študent je schopný tvorivo spracovávať informácie z vedeckých zdrojov na zadanú tému a samostatne pracovať v laboratóriu.

Stručná osnova predmetu

Zapojenie študenta do vedeckej práce, ktorá predchádza diplomovej práce, realizácia a zhodnotenie experimentov pod odborným vedením pedagogických a vedeckých pracovníkov na špecificky zadanú tému.

Hodnotenie predmetu

Predmet je hodnotený na základe predloženia správy na zadanú tému projektu. Výsledné hodnotenie zohľadňuje úroveň predloženej správy a prístup študenta k získavaniu a spracovaniu experimentálnych výsledkov.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Odporúčaná literatúra

Vybrané kapitoly z monografií a publikácie vo vedeckých časopisoch podľa zamerania projektu.

Témy diplomového projektu 2

V prípade záujmu o konkrétnu tému kontaktujte pedagóga, uvedeného za témou!

  1.  Voltampérometrická analýza jednej kvapky vzorky (Róbert Bodor)
  2. Využitie HPLC-MS/MS v analýze biologických vzoriek (Renáta Górová)
  3. Využitie hlboko eutektických rozpúšťadiel v prvkovej a špeciačnej analýze (Radoslav Halko)
  4. Stanovenie dusitanov a dusičnanov ako prekurzorov N-Nitrosamínov v chemikáliách používaných pri syntéze aktívnych farmaceutických látok a formulácíí farmaceutických produktov (Roman Szücs)
  5. Identifikácia a kvantifikácia vybraných polutantov v povrchových vodách s využitím HPLC-MS/MS resp HRMS (Andrea Vojs Staňová)