prof. RNDr. Marián Masár, PhD.

(marian.masar@uniba.sk)

Kontakt

Pracovňa: CH2-321

Laboratórium: CH2-351

Telefón: +421 2 9014 9321

Vzdelanie

 • 2010: habilitačné konanie v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • 1999: rigorózne konanie v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • 1994-2000: doktorandské štúdium v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • 1989-1994: magisterské štúdium v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Zamestnanie

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra analytickej chémie

 • 2021-súčastnosť: vedúci katedry, funkčné miesto profesor
 • 2011-2021: zástupca vedúceho katedry, docent
 • 2001-2010: odborný asistent
 • 1997-2001: vedecký pracovník

Vedecké zameranie

 • Kombinované analytické techniky
 • Miniaturizované analytické systémy
 • Elektroseparačné techniky
 • Mikročipová elektroforéza
 • Analýza komplexných iónových a iónogénnych vzoriek
 • Bioanalýza

Publikácie

 • ORCID: 0000-0002-9287-1764
 • Scopus Author ID: 6701696321
 • ResearcherID: L-8150-2016
 • h-index: 23 (Web of Science Core Collection; 01/2021)
 • Link na publikačnú činnosť
 • Recenzované publikácie: 57

  Recenzované plno textové príspevky na konferenciách: 66

  Pozvané prednášky: 25

  Abstrakty z konferencií: 112

  Patenty, priemyselné vzory a prototypy: 5

  Monografie a učebnice: 7 z toho 4 kapitoly

 • Citácie: 1253 bez autocitacií (Web of Science Core Collection; 01/2021)

Projekty

 • VEGA 1/0116/22: Integrácia nových miniaturizovaných analytických systémov do úpravy, analýzy a preparácie komplexných biologických, environmentálnych a farmaceutických vzoriek, 2022-2024, zodpovedný riešiteľ
 • APVV-17-0318: Aplikačné možnosti nových ortogonálnych miniaturizovaných a mikroseparačných analytických systémov pre rýchly monitoring biologických, environmentálnych a forezných vzoriek, 2018-2022, zodpovedný riešiteľ
 • APVV-0259-12: Viacrozmerné miniaturizované separačné metódy kombinované s iónovo pohyblivostnou spektrometriou pre environmentálnu a biomedicínsku analýzu, 2013-2017, zodpovedný riešiteľ
 • VEGA 1/0787/18: Vývoj nových techník úpravy biomedicínskych a environmentálnych vzoriek pre pokročilé kombinované analytické metódy, 2018-2020, zodpovedný riešiteľ
 • VEGA 1/0340/15: Vývoj nových a originálnych spojení mikročipovej elektroforézy s netradičnými spektrálnymi detekčnými technikami, zodpovedný riešiteľ
 • KEGA 087UK-4/2016: Interaktívna výučba analytických a preparatívnych separačných metód, spoluriešiteľ
 • KEGA 069UK-4/2019: Interaktívna výučba analytických detekčných a identifikačných metód, spoluriešiteľ
 • APVV SK-KR-18-0013: Chromatografická a elektroforetická úprava vzoriek pre elektroforetické a / alebo kvapalinovo chromatografické analýzy komplexných vzoriek, 2018-2019, spoluriešiteľ
 • VEGA 1/1149/12: Zvýšenie analytickej výkonnosti miniaturizovaných elektroseparačných systémov pre analýzu komplexných environmentálnych a biomedicínskych vzoriek, 2012-2014, zodpovedný riešiteľ
 • OPVaV ERFD, kód ITMS projektu: 26240220034: Priemyselný výskum nových liečiv na báze rekombinantných proteínov, 2010-2013, spoluriešiteľ
 • APVV 0583-11: Vývoj nových kombinovaných metód chemickej analýzy stopových koncentrácií iónových a iónogénnych látok v komplexných environmentálnych a biologických vzorkách, 2012-2015, spoluriešiteľ
 • APVV VVCE 0070/07: Zriadenie centra excelencie (bio)separačných metód založených na princípoch elektroseparácií, kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie, 2008-2011, spoluriešiteľ
 • OPVaV-2008/4.1/01-SORO, kód ITMS projektu: 26240120001: Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie, 2009-2011, spoluriešiteľ
 • OPVaV-2009/4.1/02-SORO, kód ITMS projektu: 26240120025: Dobudovanie Centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie (CEGreenII), 2007-2013, spoluriešiteľ
 • VEGA 1/0672/09: Miniaturizované elektroseparačné systémy na báze techniky spájania kolón a ich väzba s predúpravou vzoriek na extrakčných a dialytických membránach, 2009-2011, zodpovedný riešiteľ
 • VEGA 1/3562/06: Miniaturizované integrované analytické systémy pre (ultra)stopovú analýzu na báze elektroseparácií na čipe so spájanými kolónami, 2006-2008, zodpovedný riešiteľ
 • VEGA 1/3558/06: Kombinácie techník kapilárnej elektroforézy pre multidimenzionálne separácie mnohozložkových zmesí nízko- a vysokomolekulárnych látok, 2006-2008, spoluriešiteľ
 • VEGA 1/0087/03: Miniaturizované elektroseparačné techniky pre stopovú analýzu iónogenných látok a biopolymérov prítomných v komplexných matriciach iónového charakteru, 2003/2005, spoluriešiteľ
 • UK/265/2005: Dvojdimenzionálne elektroseparácie na čipe pre stopovú analýzu iónogénnych látok v iónogénnych, 2005, zodpovedný riešiteľ
 • VEGA 1/7247/20: Kapilárne elektroseparačné techniky pre stopovú a ultrastopovú analýzu iónogenných látok prítomných v komplexných environmentálnych a biologických matriciach, 2000-2002, spoluriešiteľ
 • UK/3838/98: Kvantitatívne aspekty kapilárnej zónovej elektroforézy anionických zložiek vo vzorkách s obsahom nízkych koncentrácií amínov, 1998, zodpovedný riešiteľ

Výučba

 • prednášanie a vedenie seminárov a experimentálnych cvičení pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia
 • školiteľ a oponent vyše 30 diplomových prác študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia a rigoróznych prác
 • školiteľ - špecialista študentov 3. stupňa VŠ štúdia

Ďalšie aktivity

 • Členstvo v spoločnostiach a redakčných radách

  člen Slovenskej chemickej spoločnosti
  editor Separations, Analytical Science & Technology

 • Mobility/stáže

  Merck KGaA, Darmstadt, Nemecko
  TEMPUS - Eindhoven University of Technology, Holandsko
  CEEPUS - Karl-Franzens University of Graz, Rakúsko
  CEEPUS - “Iuliu Hatieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj, Rumunsko
  ERASMUS - University of Debrecen, Maďarsko
  National Seoul University, Seoul, Južná Kórea