Seminár k diplomovej práci 2

Študent sa oboznámi so zásadami ústnej prezentácie výsledkov výskumnej práce. Osvojí si správne zásady prezentácie vlastných výsledkov: spracovanie literárneho prehľadu, cieľov diplomovej práce, používaných metód a dosiahnutých výsledkov výskumnej práce, definovanie záverov. Študent je informovaný o najčastejších nedostatkoch v prezentáciách, ktoré zahŕňajú napr. veľké množstvo prezentovaných informácií; ignorovanie vzdelania a potrieb poslucháčov; absenciu jasnej koncepcie a cieľa prezentácie; monotónny prednes; používanie neadekvátnych obrázkov, farieb a grafiky prezentácie a pod. Po úspešnom absolvovaní predmetu študent je schopný prezentovať výsledky svojej teoretickej a experimentálnej práce a tvorivo využívať prezentačné prostriedky dostupné na katedre.

Stručná osnova predmetu

Prezentácia vlastných výsledkov výskumnej práce a jej kritické hodnotenie vyučujúcim a ostatnými študentmi. Spracovanie experimentálnych výsledkov vlastnej výskumnej práce. Diskusia k výberu experimentálnej stratégie. Formulovanie predbežných záverov na základe získaných experimentálnych výsledkov výskumnej práce študenta. Príprava na publikovanie výsledkov a obhajobu záverečnej práce.

Hodnotenie predmetu

Hodnotí sa aktivita študenta a odborná a formálna úroveň jeho prezentácie na seminári. 

Celkové hodnotenie predmetu

Vynikajúca práca A
Nadpriemerná práca B
Bežná spoľahlivá práca C
Prijateľná práca D
Práca spĺňajúca minimálne kritériá E
Študenti, ktorí nepredložia správu z cvičenia, alebo ich správa nebude spĺňať minimálne kritériá FX

Odporúčaná literatúra

Publikácie vo vedeckých časopisoch zamerané podľa témy diplomovej práce.