Seminár k diplomovej práci 2 (N-mCAl-118/15)

Absolvovaním semináru sa študenti dozvedia o najčastejších nedostatkoch v prezentáciách a osvoja si správne zásady prezentácie vedeckých výsledkov.

Stručná osnova predmetu

Prezentácia vlastných výsledkov výskumnej práce a jej kritické hodnotenie vyučujúcim a ostatnými študentmi. Spracovanie experimentálnych výsledkov z vlastnej výskumnej práce. Diskusia k výberu experimentálnej stratégie. Formulovanie predbežných záverov na základe získaných experimentálnych výsledkov z vlastnej výskumnej práce študenta. Príprava na publikovanie výsledkov a obhajobu záverečnej práce.

Hodnotenie predmetu

Hodnotí sa aktivita študenta a odborná a formálna úroveň jeho prezentácie na seminári. 

Celkové hodnotenie predmetu

Vynikajúca práca A
Nadpriemerná práca B
Bežná spoľahlivá práca C
Prijateľná práca D
Práca spĺňajúca minimálne kritériá E
Študenti, ktorí nepredložia správu z cvičenia, alebo ich správa nebude spĺňať minimálne kritériá FX

Odporúčaná literatúra

Vybrané kapitoly z monografií a publikácie vo vedeckých časopisoch zamerané podľa témy diplomovej práce.

Študijný materiál a Obsluha prístroja