[Translate to English:] Prečo študovať ACH

[Translate to English:]

Vývoj katedrových výučbových systémov analytickej chémie pre jednotlivé študijné odbory a Bc., Mgr. a PhD. štúdium úzko súvisí s vývojom vedného systému analytickej chémie, ale prirodzene aj s charakterom jednotlivých odborov a so zdokonaľujúcim sa profilom absolventov jednotlivých prírodovedných odborov. Spoločným zámerom katedry pri výučbe analytickej chémie pre ktorúkoľvek skupinu odborov je vyzbrojiť študentov takými teoretickými vedomosťami z analytickej chémie a takými technickými a experimentálnymi zručnosťami, aby boli schopní tvorivo a plne využiť v budúcej praxi aktuálnu funkčnosť analytickej chémie vo svojom odbore. K tomu napomáha aj výrazne angažovanie sa pracovníkov katedry pri vývoji nových metód a foriem vzdelávania (podpora dištančných foriem, on-line prístup,  tvorba multimediálnych programov, počítačové simulácie , e-vzdelávanie, a pod.). Študenti II. a III. stupňa vzdelávania majú možnosť absolvovať študijné výmenné pobyty na zahraničných univerzitách (Česko, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko, Chorvátsko, Kanárske ostrovy)  v rámci aktuálnych projektov CEEPUS a ERASMUS+.