[Translate to English:] VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ KATEDRY

Špecializácia smerom k moderným analytickým metódam so zameraním na bioanalýzu a environmentálnu analýzu zostáva aj v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia. 

K profilujúcim predmetom odboru patria najmä separačné a detekčné analytické metódy:

- elektroseparačné metódy, kvapalinová chromatografia, optické analytické metódy, hmotnostná spektrometria, elektroanalytické metódy, chemometria a hodnotenie a optimalizácia pokusov v analytickej chémii.

K perspektívnym predmetom patria – zelená analytická chémia, miniaturizované analytické systémy (Lab-on-chip) s dôrazom na čipové elektroseparačné techniky; kombinované analytické systémy a metódy (komprehenzívne metódy); metódy stopovej a ultrastopovej analýzy zložitých vzoriek na prítomnosť a obsah významných skupín látok, napríklad: chirálnych pesticídov a liečiv; prvkovú špeciáciu; biomakromolekúl a enviro-makromolekúl a zelené prístupy k úprave vzoriek pred ich analýzou.

Diplomové a dizertačné práce študijného programu analytická chémia nadväzujú na výskumné programy pracovníkov katedry, a tým aj na aktuálne potreby praxe zamerané na oblasti výskumu katedry.

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ KATEDRY

Vývoj katedrových výučbových systémov analytickej chémie pre jednotlivé študijné odbory a Bc., Mgr. a PhD. štúdium úzko súvisí s vývojom vedného systému analytickej chémie, ale prirodzene aj s charakterom jednotlivých odborov a so zdokonaľujúcim sa profilom absolventov jednotlivých prírodovedných odborov.

Spoločným zámerom katedry pri výučbe analytickej chémie pre ktorúkoľvek skupinu odborov je vyzbrojiť študentov takými teoretickými vedomosťami z analytickej chémie a takými technickými a experimentálnymi zručnosťami, aby boli schopní tvorivo a plne využiť v budúcej praxi aktuálnu funkčnosť analytickej chémie vo svojom odbore. K tomu napomáha aj výrazne angažovanie sa pracovníkov katedry pri vývoji nových metód a foriem vzdelávania (podpora dištančných foriem, on-line prístup,  tvorba multimediálnych programov, počítačové simulácie , e-vzdelávanie, a pod.). Študenti II. a III. stupňa vzdelávania majú možnosť absolvovať študijné výmenné pobyty na zahraničných univerzitách (napríklad Česko, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko, Chorvátsko, Kanárske ostrovy, Južná Kórea)  v rámci aktuálnych projektov CEEPUS, APVV a ERASMUS+.