[Translate to English:] Doktorandské štúdium

[Translate to English:]

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave poskytuje doktorandské študijné programy ako študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných vnútorných predpisov Univerzity Komenského i samotnej fakulty. Tento najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelávania sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého bádania a najmä vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a udeľuje sa im akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“), v skratke „PhD“, ktorý sa uvádza za menom.

Podmienky štúdia:

Štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky a obhajoba dizertačnej práce, ktorá je záverečnou prácou. Štúdium pozostáva zo študijnej časti a vedeckej časti. Študijná časť pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry, vedecká časť z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba. Štúdium prebieha na základe kreditového systému a doktorand získava kredity za tieto činnosti: študijná činnosť, pedagogicko-vzdelávacia činnosť a tvorivá činnosť v oblasti vedy.

Doktorandské študijné programy možno na fakulte študovať v dennej i externej forme. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme na fakulte je štyri roky, v externej naviac päť rokov.

Terminológia v analytickej chémii