Metodológia chemickej analýzy biologických systémov a environmentálnych systémov (N-DCAL-003)

Naučiť študentov schopnosti samostatne, systémovo a tvorivo pristupovať k riešeniu problematiky návrhu a realizácie efektívnych analytických postupov s dôrazom na odber a úpravu biologických a environmentálnych vzoriek v úzkej nadväznosti na zvolený princíp analytického merania, vyhodnotenie výsledkov a ich spoľahlivú interpretáciu.

Stručná osnova predmetu

1. – 13. týždeň semestra: Aktuálny stav v teórii poznávacieho procesu. Stratégie, taktiky a techniky poznávacieho procesu. Pokroky v metóde vedeckého poznávania a jej vzťah k metóde vedeckej práce. Vedecké a nevedecké metódy. Objekt pozorovania. Experiment – jeho potreba a charakteristiky. Pozorovanie kvalitatívne, kvantitatívne – meranie. Hypotéza, teória, zákon, prírodný zákon. Exaktná veda, autokorekčná funkcia vo vede. Čo je pravda? Ako je definovaný pravdivý výsledok dôkazu a stanovenia chemických látok? Spoločenská dohoda o pravdivosti výsledku merania. Prečo a načo publikujeme výsledky vedeckej práce ? Práca s literatúrou. Metódy získavania, zberu a triedenia vedeckých informácií. Metódy spracovania a vyhodnocovania vedeckých informácií. Možnosti využitia vedeckých databáz v analytickej chémii. Výskumný proces a výskumný projekt (písomná práca k dizertačnej skúške). Fázy vzniku vedeckej publikácie, rukopis, forma a obsah, časopis, editor, recenzent, vedecká a odborná oponentúra, klasické formy (papierové) publikovania vs. elektronické formy (web, otvorené časopisy). Verejná oponentúra. Zverejnenie výsledkov vedeckej práce, ohlasy na prácu, pravidlá citovania a etika vedeckej práce. Schémy klasifikovania a oceňovania osôb, médií, časopisov, vedeckých a odborných publikácií (Bibliografické triedenie, impact factor, h-index a iné). Informačný šum. Zásady a rady k príprave dizertačnej práce.

Metodológia rozpoznania a definovania analytického problému, úvahy predchádzajúce návrhu analytického postupu, plánovanie experimentu, definovanie kritérií pre vyhodnotenie kvality analytických postupov na analýzu zložitých biologických a environmentálnych systémov. Chirálna podstata prostredia biologických systémov. Biologická variabilita. Zásady správneho odberu vzoriek z komplexných biologických a environmentálnych systémov, špecifiká odberu, archivovania a spracovania vzoriek určených na ultrastopovú a stopovú mnohozložkovú analýzu zložitých zmesí látok. Špecifiká práce so vzorkou určenou pre mikroanalýzu. Princípy a pokročilé techniky mikromanipulácie. Nanoštrukturované prostredia a ich využívanie v chemickej analýze. Chemická analýza a informačný tok, analytická informácia a interpretácia výsledku analýzy. Metodológia kontroly kvality výsledku chemickej analýzy. Analytická chémia a legislatíva. Štandardizácia, normotvorná a regulačná činnosť v biovedách a environmentálnych vedách podmienená výsledkami chemickej analýzy. Najnovšie trendy a stratégie aplikácie zelených princípov v chemickej analýze- zelená analytická chémia.

Hodnotenie predmetu

  Seminár – v priebehu semestra študent vypracuje a obháji seminárnu prácu za maximálne 10 bodov a bude priebežne testovaný 1 písomnou previerkou za maximálne 30 bodov. Prednáška – záverečný písomný test s maximálnym počtom bodov 60. Na ujasnenie výsledkov testu je možné požadovať ústne doskúšanie s počtom maximálne 8 bodov. Výsledná známka zahŕňa hodnotenie z písomnej skúšky, seminára a cvičenia nasledovne: (0.6 x % zo skúšky) + (0.4 x % zo seminára)= výsledné % bodov.

  Celkové hodnotenie predmetu

  92 - 100 bodov A
  84 - 91 bodov B
  76 - 83 bodov C
  68 - 75 bodov D
  60 - 67 bodov E
  0 - 59 bodov FX

  Odporúčaná literatúra

  • Hulín I.: Úvod do vedeckého bádania 1, Vol. 1, Slovak Acadmic Press, Bratislava 2003
  • HULÍN, I. a kol.: Úvod do vedeckého bádania 1., Pro Litera, Bratislava 2009
  • Aktuálna monografická a časopisecká literatúra a informačné zdroje internetu. Pokyny a zásady tvorby a zasielania rukopisov vedeckých publikácií na stránkach vedeckých časopisov.

  Študijný materiál a Obsluha prístroja