Bakalárske štúdium

Bakalárske štúdium trvá 3 roky a je ukončené štátnou skúškou, ktorá pozostáva z obhajoby bakalárskej práce.

Profil absolventa študijného programu - chémia

Absolventi študijného programu chémia sú schopní kvalifikovane vykonávať práce technického charakteru, ktoré sa vyskytnú v rôznych chemických, environmentálnych a zdravotníckych výskumných a prevádzkových zariadeniach. Dokážu analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú vo vyššie spomenutých oblastiach a to tak vo verejnom ako aj v privátnom sektore s výskumno-technologickou orientáciou. Absolventi študijného programu chémia majú primerané teoretické aj praktické znalosti z vybraných chemických disciplín (všeobecná, anorganická, analytická, fyzikálna, organická, jadrová chémia a biochémia), ale majú poznatky aj z fyziky, matematiky, biológie, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Absolventi získali vedomosti a zručnosť v používaní výpočtovej techniky a jej aplikácie v chémii. Môžu sa uplatniť v oblasti chemickej informatiky, spracovania patentov. Štúdium v prvom stupni vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu v druhom stupni.

Tento študijný program získal ako jediný na Slovensku známku kvality Chemistry Eurobachelor, na základe ktorej je toto vzdelanie plne uznané ako ekvivalentné všetkými významnejšími európskymi univerzitami. 

Témy Bc. diplomových prác na školský rok 2017/2018