[Translate to English:] Bakalárske štúdium

[Translate to English:] Bakalárske štúdium trvá 3 roky a je ukončené štátnou skúškou, ktorá pozostáva z obhajoby bakalárskej práce.

Profil absolventa študijného programu - chémia

Absolventi študijného programu chémia sú schopní kvalifikovane vykonávať práce technického charakteru, ktoré sa vyskytnú v rôznych chemických, environmentálnych a zdravotníckych výskumných a prevádzkových zariadeniach. Dokážu analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú vo vyššie spomenutých oblastiach a to tak vo verejnom ako aj v privátnom sektore s výskumno-technologickou orientáciou. Absolventi študijného programu chémia majú primerané teoretické aj praktické znalosti z vybraných chemických disciplín (všeobecná, anorganická, analytická, fyzikálna, organická, jadrová chémia a biochémia), ale majú poznatky aj z fyziky, matematiky, biológie, ktoré môžu uplatniť vo svojej praxi. Absolventi získali vedomosti a zručnosť v používaní výpočtovej techniky a jej aplikácie v chémii. Môžu sa uplatniť v oblasti chemickej informatiky, spracovania patentov. Štúdium v prvom stupni vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu v druhom stupni.

Tento študijný program získal ako jediný na Slovensku známku kvality Chemistry Eurobachelor, na základe ktorej je toto vzdelanie plne uznané ako ekvivalentné všetkými významnejšími európskymi univerzitami.

[Translate to English:] VIZLAB - vizualizácia laboratória základy chemickej laboratórnej techniky a bezpečnosti práce v chemickom laboratóriu

[Translate to English:] Kvalitan - virtuálne chemické laboratóriium elektronický výučbový materiál zo základov kvalitatívnej analytickej chémie

[Translate to English:] Terminológia v analytickej chémii