Stratégia STEM v príprave budúcich učiteľov

Študent získa úvodné informácie o koncepte vzdelávania Science Technology Engineering Mathematics (STEM), ktorý sa v ostatných rokoch dostáva do popredia najmä preto, že sa sústreďuje na prírodovedné zručnosti a vedomosti, ktoré idú naprieč jednotlivými prírodovednými predmetmi a tvorí základ pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti (Priemysel 4.0), ktoré už čoraz viac vyžaduje pracovný trh. Medzinárodný program hodnotenia študentov (PISA) hodnotí študentov stredných škôl (SŠ) v čítaní, matematike, prírodných vedách každé 3 roky, preto je dôležitým výsledkom predmetu prehľad, ktorý budúci učiteľ v tejto oblasti medzipredmetových kompetencií a funkčných zručností získa, napr. ako riešenie reálnych problémov. Po úspešnom ukončení procesu vzdelávania sa študent naučí tvoriť, riešiť a hodnotiť vyučovacie modely STEM, prepájať prírodovedné poznatky s praxou, a to aj s pomocou digitálnych technológií, bezdrôtových senzorov ale aj klasických pomôcok. Po úspešnom absolvovaní predmetu študent získa základný prehľad o STEM koncepcii a základnú databázu STEM modelov vyučovania, ktoré môže použiť či už v počas praxe na základnej škole a strednej škole počas štúdia alebo po jeho skončení. Predmet sa odporúča pre všetky učiteľské kombinácie predmetov biológia, chémia, geografia, fyzika, matematika a cudzie jazyky.

Stručná osnova predmetu

Prezenčná forma výučby (80% hodín)
Základy koncepcie STEM
Testovanie PISA (Programme for International Student Assessment ) a TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study) a ich požiadavky
Pedagogicko-psychologický základ tvorby modelov STEM:
· Teória skúsenosti sprostredkovaného učenia (Mediated Learning Experience Theory), jej hodnoty a didaktické implikácie
· Kognitívne funkcie Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania
· Revidovaná Bloomova taxonómia a jej implementácia do výučby prírodovedných predmetov.
Rozvíjanie prírodovedných zručností (schopnosť riešiť problémy, pochopiť význam informácie, zhromaždiť a vyhodnotiť dôkazy a urobiť informované rozhodnutie a pod.) v bádateľsky orientovanom učení – ukážky časovej organizácie vyučovania (projekt SAILS – Standardized Assesment of Information Literacy Skills).
Stratégie hodnotenia – nástroje sumatívneho a formatívneho hodnotenia v STEM koncepcii.
Dištančná forma výučby (20% hodín): Tvorba STEM modelov vyučovacích hodín konkrétnych prírodovedných tém.

Ďalší vyučujúci:

Mgr. Milica Križanová, PhD.

doc. RNDr. Beáta Brestenská, CSc.

Hodnotenie predmetu

Maximálny počet 100 bodov

V priebehu semestra bude zadaných 5 úloh po 20 bodov, spolu 100 bodov.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Odporúčaná literatúra

1. The Feuerstein Instrumental Enrichment Program by Reuven Feuerstein, Y. Rand, L.H. Falik
and R.S. Feuerstein, 2006
2. What Learning Looks Like – Mediated Learning in Theory and Practice K-6 by Reuven
Feuerstein and A. Lewin-Benham, 2012
3. Brestenská a kol., Inovatívne učenie s podporou digitálnych technológií, UK Bratislava, 2020,
ISBN 978-80-2223-4927-7
4. www.sails-project.eu
5. www.letsthink.org.uk/resources/
6. www.oecd.org/pisa/
7. www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/
badatelske-aktivity/01cast_a_web.pdfhttps://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/
ucebnice-metodiky-publikacie/badatelske-aktivity/01cast_a_web.pdf
8. www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/
badatelske-aktivity/03cast_b_biologia_web.pdf
9. www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/
badatelske-aktivity/04cast_b_chemia_web.pdf
10. www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/ucebnice-metodiky-publikacie/
badatelske-aktivity/02cast_b_fyzika_web.pdf
11. education.microsoft.com/en-us/hackingStem
12. www.pasco.com/products/curriculum/essential-chemistry

Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

  • ak študent príde na cvičenie nepripravený alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy
  • študent musí absolvovať všetky laboratórne cvičenia,
  • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
  • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim
  • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode)
  • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody 
  • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
  • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.