Chemická informatika (N-bCXX-007/16)

Predmet si kladie za cieľ oboznámiť študentov s možnosťami využitia výpočtovej techniky a informačných zdrojov v chémii. Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní definovať stratégiu vyhľadávania a vyhľadávať vedecké informácie pomocou databáz ako Web of Knowledge, Scopus, SciFinder a ďalších databáz využívaných v chemickom odbore podľa zvoleného zamerania bakalárskej práce. Zvládnu prezentáciu informácií grafickou formou, spracovanie základných experimentálnych údajov, vizualizáciu chemických štruktúr a procesov.

Sylabus seminárov

 1. Vizualizácia chemických štruktúr a procesov, spracovanie a grafická prezentácia experimentálnych údajov
 2. Celková rešerš, databázy: Web of Knowledge, Scopus, Current Contents, Science Citations Index, Chemical Abstracts, SciFinder a ďalšie
 3. Dostupné zdroje literatúry – monografie, vedecké časopisy, patenty
 4. Scientometria, hodnotenie kvality vedeckých publikácií, autorstvo a plagiátorstvo, chyby a podvody vo vede a vedeckej literatúre.

Hodnotenie predmetu

  Vypracovanie priebežných seminárnych úloh zameraných na zvládnutie práce s informačnými zdrojmi a špecializovaným softvérom.

  Celkové hodnotenie predmetu

  Študent musí odovzdať všetky práce:
  vo vysokej kvalite
  vo veľmi dobrej kvalite
  priemernej kvality
  za podpriemernú kvalitu
  získa za nízku ale dostačujúcu kvalitu prác
  Kredity nezíska ak bude prevažovať nepostačujúca kvalita vypracovaných prác

  Odporúčaná literatúra

  Vedecké databázy; pôvodné a prehľadové vedecké články.

  Študijný materiál a Obsluha prístroja