Výberový seminár z analytickej chémie

Študenti so záujmom o analytickú chémiu sa podrobnejšie oboznámia s informáciami o postavení merania a výpočtov v materiálovom výskume a v technológiách; diskutovať budú o podmienkach vzniku analytického signálu a výpočtoch súvisiacich s jeho vyhodnotením a interpretáciou.; podrobne budú informovaní o konkrétnych problémoch v analytickom procese, princípoch, postupoch, technikách a aplikáciách analytických metód; o prípadových štúdiách a prístupoch ku riešeniu problémov identifikácie, charakterizácie a kvantifikácie chemických látok v rôznych vedách a v technológiách. Študenti sa oboznámia s aktuálnymi potrebami a možnosťami odhaľovania a hľadania riešenia problémov materiálovo zameraného výskumu, výroby a spoločenskej praxe pomocou chemických analýz ako štátom a niektorými jeho zložkami uznaných nástrojov analytickej chémie. Súčasťou predmetu sú tiež pokročilé chemometrické výpočty v analytickej chémii a diskutovanie alternatívnych riešení a výpočtov modelových situácií zo spoločenskej praxe.

Sylabus seminárov

Úvod. Základné jednotky SI. Veľkosť atómov a molekúl. Látkové množstvo. Vyjadrovanie množstiev a koncentrácií v chémii. Príprava roztokov.

Stechiometria chemických reakcií. Zákon zachovania hmotnosti. Metóda kalibračnej čiary. Metóda prídavku štandardov. Základné výpočty k analytickému postupu. 

Výpočty k chemickým rovnováham I. Úvod do titračných stanovení. Princíp neutralizačných titrácií. Výpočty pH. Titrácia polyfunkčných kyselín a zásad. Využitie neutralizačných titrácií.

Výpočty k chemickým rovnováham II. Tvorba zrazenín a zrážacie titrácie. Gravimetrické metódy chemickej analýzy. Vplyv elektrolytov: aktivita resp. koncentrácia.

Výpočty k chemickým rovnováham III. Vznik komplexov a komplexometrické titrácie.

Základné výpočty k rovnovážnej potenciometrii a k elektroanalytickým metódam. Redoxné titračné stanovenia.

Základné výpočty k optickým a spektrálnym metódam.

Základné výpočty k separačným metódam.

Základné výpočty k chromatografickým metódam.

Základy výpočty k elektroforetickým metódam.

Riešenie príkladov z analytickej praxe.

Hodnotenie predmetu

  Maximálny počet 100 bodov

  Hodnotenie zahŕňa aktivitu na seminári, maximálne za 100 bodov.

  Celkové hodnotenie predmetu

  92 - 100 bodov A
  84 - 91 bodov B
  76 - 83 bodov C
  68 - 75 bodov D
  60 - 67 bodov E
  0 - 59 bodov FX

  Odporúčaná literatúra

  J. Garaj a kol.: Analytická chémia, SNTL/Alfa Bratislava 1987.

  D. A. Skoog, F. J. West, F. J. Holler, S. R. Crouch: Analytical Chemistry. An Introduction. Saunders Coll. Publ.2000.

  G. Schwedt:The Essential Guide to Analytical Chemistry, Wiley, New York, 1997. P. Klouda, Moderní analytické metody, Nakl.

  P. Klouda Ostrava, 2.vyd. 2002; R. Kellner, J-M. Mermet, M. Otto, Analytical Chemistry, John Wiley & Sons Australia, Ltd, 2013.

  J. Lehotay., Separačné metódy v analytickej chémii, STU v Bratislave, 2009. E. Plško, Všeobecná analytická chémia, 2 THETA, Český Těšín, 2011.

  J. Sádecká, A. Purdešová, Úprava vzorky v analytickej chémii, STU v Bratislave, 2012.

  J. Labuda kol., Príručka vybraných pojmov v analytickej chémii, STU v Bratislave, 2012.

  P. Májek (Ed.), e-Analytická chémia, ÚACH FCHPT, STU v Bratislave, 2006.

  P. Tarapčík, Elektronická zbierka príkladov a úloh z analytickej chémie, ÚACH FCHPT, STU v Bratislave, 2006.

  R. Halko, M. Hutta, Vizualizácia laboratória I (CD-ROM) 1. Vyd., Bratislava OMEGA INFO, 2010,

  www.analytika.sk

  Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

  Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

  • ak študent príde na cvičenie nepripravený alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy,
  • absolvovanie laboratórnych cvičení v sebe zahŕňa nasledujúce: prípravu na cvičenia, vykonanie experimentálnej časti cvičenia a odovzdanie protokolu z každého absolvovaného cvičenia,
  • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške,
  • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody, ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim,
  • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode),
  • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody,
  • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške,
  • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

  Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.