Bakalárska práca z analytickej chémie 1 (N-bCAL-039/16)

Po absolvovaní predmetu získajú študenti skúsenosti s prácou s vedeckou literatúrou v odbore analytická chémia a príbuzných vedných disciplínach. Naučia sa tieto poznatky spracovať do formy rešerše, prezentovať prehľadovú vedeckú prácu písomnou formou aj prostredníctvom prednášky. Oboznámia sa so základmi odbornej prezentácie, ako aj odbornými a formálnymi požiadavkami, ktoré sú kladené na záverečné práce a ich obhajoby v študijnom programe bakalárskeho štúdia chémia.

Stručná osnova predmetu

 1. Odborné a formálne požiadavky na bakalárske práce.
 2. Základy spracovania a prezentácie prehľadu literárnych poznatkov ako aj pôvodných vedeckých výsledkov.
 3. Spracovanie a grafická úprava vedeckých výsledkov pre potreby záverečnej práce a publikovania vo vedeckom časopise.
 4. Študenti budú písomne a formou ústnej prezentácie analyzovať vybrané pôvodné vedecké publikácie týkajúcich sa tém bakalárskych prác.
 5. Práca na téme bakalárskej práce. Literárna rešerš k bakalárskej práci. Individuálny prístup študenta k riešeniu zvolenej problematiky v interakcii s učiteľom.

Hodnotenie predmetu

  Spracovanie analýzy vybraných pôvodných vedeckých publikácií týkajúcich sa tém bakalárskych prác, ich prezentácia a diskusia k nim.

  Celkové hodnotenie predmetu

  Vynikajúce výsledky A
  Nadpriemerná práca B
  Bežná spoľahlivá práca C
  Prijateľné výsledky D
  Výsledky spĺňajúce minimálne kritériá E
  Nedostatočné výsledky FX

  Odporúčaná literatúra

  • Šesták, Z. (2000) Jak psát a přednášet o vědě, Academia. Praha;
  •  Databáza SciFinder®
  •  Externé informačné zdroje (napr. www. analytika.sk, www.sciencedirect.com - renomované plnotextové časopisy vydavateľstva Elsevier z prírodných vied, techniky, medicíny, poľnohospodárstva, ekonomiky a spoločenských vied (NISPEZ) , SCOPUS - abstraktová, citačná a referenčná databáza európskej vedeckej produkcie (NISPEZ), Web of Knowledge - obsahuje citačné indexy Web of Science s Conference Proceedings, CCC, JCR a ESI (NISPEZ), SpringerLink - plnotextová databáza časopisov z oblasti vedy, techniky a medicíny (NISPEZ), Wiley Online Library - multispektrálne elektronické časopisy z produkcie Wiley-Blackwell (NISPEZ) a iné)
  • Pôvodné vedecké publikácie vybrané podľa témy bakalárskej práce.
  • Smernica pre záverečné práce na Univerzite Komenského.

  Študijný materiál a Obsluha prístroja