Bakalárska práca z analytickej chémie 1

Po absolvovaní predmetu získa študent skúsenosti s prácou s vedeckou literatúrou v oblasti analytickej chémie a chemickej analýzy a príbuzných vedných disciplínach. Naučí sa tieto poznatky spracovať do formy rešerše, prezentovať prehľadovú vedeckú prácu písomnou formou aj prostredníctvom prednášky. Študent bude vedieť pracovať so základnými softvérovými nástrojmi pre realizáciu odbornej prezentácie, a je oboznámený s odbornými a formálnymi požiadavkami, ktoré sú kladené na záverečné práce a ich obhajoby v študijnom programe bakalárskeho štúdia chémia.

Stručná osnova predmetu

·       Odborné a formálne požiadavky na bakalárske práce.

·       Základy spracovania a prezentácie prehľadu literárnych poznatkov ako aj pôvodných vedeckých výsledkov.

·       Spracovanie a grafická úprava vedeckých výsledkov pre potreby záverečnej práce a publikovania vo vedeckom časopise.

·       Študenti budú písomne a formou ústnej prezentácie analyzovať vybrané pôvodné vedecké publikácie týkajúcich sa tém bakalárskych prác.

Práca na téme bakalárskej práce. Literárna rešerš k bakalárskej práci. Individuálny prístup študenta k riešeniu zvolenej problematiky v interakcii s učiteľom.

Hodnotenie predmetu

Hodnotenie predmetu zahŕňa spracovanie vybraných pôvodných vedeckých publikácií týkajúcich sa tém bakalárskych prác, ich prezentácia a diskusia k nim, spolu za 100 bodov.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Odporúčaná literatúra

1.     Databáza SciFinder®

2.     Externé informačné zdroje (napr. www.sciencedirect.com - renomované plnotextové časopisy vydavateľstva Elsevier z prírodných vied, techniky, medicíny, poľnohospodárstva, ekonomiky a spoločenských vied (NISPEZ) , SCOPUS - abstraktová, citačná a referenčná databáza európskej vedeckej produkcie (NISPEZ), Web of Knowledge - obsahuje citačné indexy Web of Science s Conference Proceedings, CCC, JCR a ESI (NISPEZ), SpringerLink - plnotextová databáza časopisov z oblasti vedy, techniky a medicíny (NISPEZ), Wiley Online Library - multispektrálne elektronické časopisy z produkcie Wiley-Blackwell (NISPEZ) a iné.

Pôvodné vedecké publikácie vybrané podľa témy bakalárskej práce.