Analytická chémia 2

Študenti sa oboznámia s informáciami o postavení kvantitatívneho pozorovania - merania v systéme vedeckého poznávania sveta; o generovaní analytického signálu a klasifikácii analytických princípov a metód; o analytickom procese, princípoch, postupoch, technikách a aplikáciách analytických metód; o prístupoch ku riešeniu problémov identifikácie, charakterizácie a kvantifikácie chemických látok v rôznych vedách a v technológiách. Študenti sa oboznámia s možnosťami odhaľovania a hľadania riešenia problémov materiálovo zameraného výskumu, výroby a spoločenskej praxe pomocou chemických analýz ako nástrojov analytickej chémie. Súčasťou predmetu sú tiež výpočty v analytickej chémii a riešenie modelových situácií zo spoločenskej praxe, ktoré sú diskutované v tlači a médiách. Študent bude spoluriešiteľom ukážkových problémov z oblastí biochémie, biotechnológie a iných prírodných vied. Diskutované budú možnosti súčasných metód analytickej chémie a náčrt trendov vo vybraných oblastiach. Predmet sa vyučuje v troch formách. Teoretické a výpočtové základy sú vyučované v prednáške a na seminároch. Súčasťou predmetu je inštrumentálna experimentálna práca v laboratóriu.

Sylabus prednášok

 1. Klasifikácia, generovanie a spracovanie rôznych typov analytických signálov analytickými metódami (napríklad prietokovou injekčnou analýzou s tandemovou fotometrickou a vodivostnou detekciou, HPLC, CZE ) pomocou dvoj- a viaczložkových modelových zmesí.
 2. Spracovanie nameraných analytických signálov a šumov a vyhodnotenie chýb meraní generovaných analytickými prístrojmi.
 3. Chemometrické spracovanie dát a základné metódy odstraňovania šumu z nameraných dát. Využitie simulačných programov. Aplikácia rôznych metód na analýzu a vyhladzovanie analytického signálu (Moving average, Savitzsky-Golay, atď.). Rôzne  metódy vyhodnocovania medzí dôkazu a medze stanovenia (limitov detekcie a limitov kvantifikácie), citlivosti metódy a podobne na báze nameraných dát.
 4. Základné operácie pri odbere kvapalných a tuhých vzoriek v analytickom laboratóriu. Predbežná úprava vzoriek pred analýzou.
 5. Zásady odberu plynných a prchavých vzoriek a ich analýza plynovou chromatografiou.
 6. Kalibrácia analytických prístrojov (analytické váhy – spektrofotometer – kvapalinový chromatograf s UV detekciou) rôznymi kalibračnými technikami.
 7. Klasifikácia a využitie derivatizačných reakcií v chemickej analýze prirodzených vzoriek (na príkladoch stanovenia aminokyselín kapilárnou elektroforézou, HPLC; stanovenia vybraných iónov kovov po derivatizácii chelatačnými reagentami; delenie látok po derivatizácii v GC a iné).
 8. Stanovenie čistoty farmaceutických preparátov kvapalinovou chromatografiou v kombinácii s hmotnostnou detekciou. Antidopingové testy. Priame a nepriame metódy. Analýza chirálnych látok – liečiv a nepovolených látok.
 9. Analýza hlavných zložiek a stopová analýza cudzorodých látok vo vodách kombináciou elektroseparačných metód - kapilárnej izotachoforézy a kapilárnej zónovej elektroforézy. Princípy zelenej analytickej chémie. Princípy a techniky zelenej analytickej chémie. Analýza proteínových vzoriek metódami kapilárnej elektroforézy.Miniaturizované systémy a koncepcia laboratória na čipe.
 10. Princípy, techniky a metódy zelenej analytickej chémie. Analýza stopových koncentrácií vybraných pesticídov vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografio vo vodných vzorkách, vzorkách pôd a sedimentov. Základná údržba a odstraňovanie porúch analytických prístrojov a zariadení. Validácia analytických metód a správna laboratórna prax  (SLP). Stanovenie legislatívne povolených syntetických potravinárskych farbív a analýza potravín z hľadiska odhalenia ich falšovania.

Sylabus seminárov

 1. Úvodný seminár
 2. Opakovanie učiva z Analytickej chémie I.
 3. Úvod do chemometrie
 4. Elektroanalytické metódy I. 
 5. Elektroanalytické metódy II. 
 6. Atómové spektrálne metódy
 7. Molekulové spektrálne metódy
 8. Úvod do separačných metód v analytickej chémii .
 9. Chromatografické separačné metódy 
 10. Aplikácie chromatografických separačných techník 
 11. Elektroseparačné analytické metódy 
 12. Voľba vhodného analytického postupu v reálnych situáciach.
 13. Písomka.

Hodnotenie predmetu

Maximálny počet 100 bodov

 1. Prednáška, max. 40 bodov:

  • povinná záverečná písomná skúška zložená z dvoch častí (písomnej a ústnej).

 2. Cvičenie, max. 40 bodov:

  • priebežné vstupné testy z prípravy na cvičenie (písomné podklady a odporúčenia vyučujúceho)
  • aktivita na cvičení
  • odovzdanie protokolov z každého cvičenia v určených termínoch podľa pokynov vyučujúdeho
  • vyhodnotenie protokolov vyučujúcim
  • záverečný test z cvičení.

 3. Seminár, max. 20 bodov:

  • záverečný test zo seminárov (koniec semestra)
  • aktivita a priebežné testy,
  • neúčať na záverečnom teste seminára je študent povinný ohlásiť aspoň 1 deň dopredu (ak je to možné) resp. sa ospravedlniť najviac 5 pracovných dní po písomke (ak tomu nebránia zvláštne dôvody), inak stráca nárok na náhradný termín písania písomky,
  • záverečný test je vytvorený na základe otázok a príkladov.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Laboratórne cvičenia

Chromatografické separačné metódy

 1. STANOVENIE METANOLU V ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOCH PLYNOVOU CHROMATOGRAFIOU
 2. RP-HPLC SEPARÁCIA AROMATICKÝCH HYDROXYZLÚČENÍN A KYSELINY GALOVEJ
 3. ...

Študijný materiál

Elektromigračné separačné metódy

 1. IZOTACHOFORETICKÉ STANOVENIE DUSIČNANOV A SÍRANOV V DAŽĎOVÝCH A PITNÝCH VODÁCH
 2. IZOTACHOFORETICKÉ STANOVENIE GLUTAMANOV V POTRAVINÁCH

Študijný materiál

Odporúčaná literatúra

 •  D. A. Skoog, F. J. West, F. J. Holler, S. R. Crouch: Analytical Chemistry. An Introduction. Saunders Coll. Publ.2000.
 • G. Schwedt: The Essential Guide to Analytical Chemistry, Wiley, New York, 1997.
 • P. Klouda, Moderní analytické metody, Nakl. P. Klouda Ostrava, 2.vyd. 2002.
 • R. Kellner, J-M. Mermet, M. Otto, Analytical Chemistry, John Wiley & Sons Australia, Ltd,  2013.
 • J. Lehotay., Separačné metódy v analytickej chémii, STU v Bratislave, 2009.
 • E. Plško, Všeobecná analytická chémia, 2 THETA, Český Těšín, 2011.
 • J. Sádecká, A. Purdešová, Úprava vzorky v analytickej chémii, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012.
 • J. Labuda a kol., Príručka vybraných pojmov v analytickej chémii, STU v Bratislave, 2012.
 • P. Májek (Ed.), e-Analytická chémia, ÚACH FCHPT, STU v Bratislave, 2006.
 • P. Tarapčík, Elektronická zbierka príkladov a úloh z analytickej chémie, ÚACH FCHPT, STU v Bratislave, 2006.
 • R. Halko, M. Hutta: Vizualizácia laboratória I (CD-ROM) 1. Vyd., Bratislava OMEGA INFO, 2010.
 • Cvičenia: návody na stránke www.analytika.sk

Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

 • ak študent príde na cvičenie nepripravený alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy
 • študent musí absolvovať všetky laboratórne cvičenia,
 • absolvovanie laboratórnych cvičení v sebe zahŕňa nasledujúce: prípravu na cvičenia, vykonanie experimentálnej časti cvičenia a odovzdanie protokolu z každého cvičenia,
 • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim
 • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode)
 • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody 
 • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.