doc. RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD.

(andrea.stanova@uniba.sk)

[Translate to English:] Kontakt

[Translate to English:] Pracovňa: CH2-329

Laboratórium: CH2-332 a CH2-335

Telefón: +421 2 60296 466, +421 2 60296 400

[Translate to English:] Vzdelanie

[Translate to English:]

2021 habilitačné konanie v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2014 vedecký kvalifikačný stupeň IIa – Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov, Bratislava
2011 PhD. - Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, odbor analytická chémia
2006 RNDr. - Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, odbor analytická chémia
2005 Mgr. - Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, odbor analytická chémia

[Translate to English:] Zamestnanie

[Translate to English:]

2021 - súčasnosť Katedra analytickej chémie PriF UK v Bratislave

docent

2017 - súčasnosť Laboratoř environmentální chemie a biochemie, Fakulta rybářství a ochrany vod,

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

vedecký pracovník

2014 - súčasnosť Katedra analytickej chémie PriF UK v Bratislave

vedúca skupiny hmotnostnej spektrometrie

2011 - 2021 Katedra analytickej chémie PriF UK v Bratislave

odborný asistent

2009 - 2010 Katedra analytickej chémie PriF UK v Bratislave

vedecký pracovník

2005 - 2009 Katedra analytickej chémie PriF UK v Bratislave

interný doktorand

[Translate to English:] Vedecké zameranie

[Translate to English:]

 • Hmotnostná spektrometria
 • Identifikácia a kvantifikácia látok v komplexných environmentálnych a biologických vzorkách technikami hmotnostnej spektrometrie
 • Analýza mnohozložkových zmesí látok v bio- a environmentálnych matriciach kombináciami techník kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie
 • Kombinácie separačných metód a hmotnostnej spektrometrie
 • Kombinácie elektroanalytických metód a hmotnostnej spektrometrie

[Translate to English:] Publikácie

[Translate to English:]

 • ORCID 0000-0002-8541-5170
 • Scopus Author ID 16481403500
 • Researcher ID AAL-4714-2021
 • h-index: 14 (Web of Science Core Collection; 01/2022)
 • Link napublikačnú činnosť
 • Link na Portal VŠ
 • Recenzované publikácie: 47
 • Vedecké práce v ostatných časopisoch: 13
 • Recenzované plno textové príspevky na konferenciách: 50
 • Abstrakty z konferencií: 86
 • Vysokoškolské učebnice: 2
 • Citácie: 444 (Web of Science Core Collection; 01/2022)

[Translate to English:] Projekty

[Translate to English:]

 • APVV-19-0250 Výskyt mikroplastov a vybraných mikropolutantov v povrchových a pitných vodách Slovenska a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov - zodpovedný riešiteľ za PRIF UK
 • APVV-16-0124 Výskum bórom dopovaných diamantových vrstiev pre vysokoúčinné odstraňovanie liečiv, drog a rezistentných typov mikroorganizmov z vôd - zodpovedný riešiteľ za PRIF UK
 • APVV-0365-12Uhlíkové nanomateriály pre senzorické aplikácie - zodpovedný riešiteľ za PRIF UK
 • APVV-0621-12 Myší herpetický vírus, producent látok s imunomodulačnými a antiproliferatívnymi vlastnosťami - spoluriešiteľ
 • APVV-0583-11 Vývoj nových kombinovaných metód chemickej analýzy stopových koncentrácií iónových a iónogénnych látok v komplexných environmentálnych a biologických vzorkách - spoluriešiteľ
 • VVCE-0070-07 Zriadenie centra excelencie (bio)separačných metód založených na princípoch elektroseparácií, kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie - spoluriešiteľ
 • VEGA 1/0262/12 Imunologické a imunomodulačné schopnosti myšieho herpetického vírusu so zreteľom na produkciu rastových faktorov - zástupca zodpovedného riešiteľa
 • VEGA 1/1305/12 Multidimenzionálne separácie na báze elektroforetických a chromatografických techník v spojení s hmotnostnou spektrometriou - zodpovedný riešiteľ
 • VEGA 1/0546/10 Kapilárna elektroforéza a kvapalinová chromatografia s analytickou väzbou na hmotnostnú spektrometriu - spoluriešiteľ
 • VEGA 1/0882/09 Dvojdimenzionálne separácie mnohozložkových zmesí látok na báze kombinácií techník kapilárnej elektroforézy - spoluriešiteľ
 • VEGA 1/3558/06 Kombinácie techník kapilárnej elektroforézy pre multidimenzionálne separácie mnohozložkových zmesí nízko- a vysokomolekulárnych látok - spoluriešiteľ

[Translate to English:] Výučba

[Translate to English:] Prednášanie, vedenie seminárov a experimentálnych cvičení pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia v rámci predmetov:

 • Analytická chémia 1
 • Analytická chémia 2
 • Úvod do hmotnostnej spektrometrie
 • Hmotnostná spektrometria v analytickej chémii
 • Úvod do chemometrie
 • Pokročilé metódy chemometrie
 • Laboratórna technika
 • Identifikácia a kvantifikácia chemických látok
 • Princípy merania chemických látok pre biológov
 • Trendy analytickej chémie

Vedenie 29 ukončených diplomových prác študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia a 3 rigoróznych prác

Vedenie 2 ukončených dizertačných prác študentov 3. stupňa VŠ štúdia a 2 aktuálne riešených dizertačných prác

[Translate to English:] Ďalšie aktivity

[Translate to English:]

 • Členstvo v spoločnostiach a redakčných radách
 • 2019 - Slovenská chemická spoločnosť

 • Mobility/stáže
 • CEEPUS - mesačná stáž na Institute of Bioanalysis, Faculty of Medicine, University of Pécs, Maďarsko v rámci projektu (2007)