Interaktívna výučba analytických detekčných a identifikačných metód

Anotácia projektu:

Študenti stredných škôl a základných škôl, u ktorých sa konštatovala nízka úroveň čítania s porozumením sa postupne stávajú vysokoškolákmi, pre ktorých máme väčšinou ešte stále pripravené klasické písané skriptá a učebnice. Projekt je zameraný na pokračovanie implementácie ešte stále novej motivujúcej formy (multimediálnosť, prípadové štúdie a prístup zjednocujúci pre študenta zdanlivo nesúvisiace poznatky) výučby analytických detekčných a identifikačných metód pre bakalársky a magisterský stupeň vysokoškolského štúdia. Otvorený charakter tejto formy vzdelávania poskytuje možnosť jej integrácie aj do PhD štúdia a tiež do celoživotného vzdelávania špecialistov pracujúcich s novými detekčnými a identifikačnými metódami (Elektroanalytické, UV-VIS, IČ, Ramanova spektrometria,  ICP-MS, ICP-AES, IMS a mnohé iné). Cieľom tohto projektu je vytvorenie ďalšej modernej multimediálnej hypertextovej učebnice vo forme interaktívneho nosiča, ktorá bude nadväzovať na už existujúce a vo výučbe úspešne využívané materiály podporujúce rozvoj praktického tvorivého myslenia študentov a aj učiteľov. Multimediálna učebnica bude zahŕňať najnovšie teoretické a praktické poznatky v oblasti detekčných a identifikačných metód orientované na analytickú prax  spolu s otvorenou webovou platformou. Výstupy projektu budú aktívne motivovať študentov vysokých škôl s prírodovedným zameraním ku komplexnému pohľadu na miesto, súčasné možnosti a výzvy detekčných a identifikačných metód v kombinovaných a aj komprehenzívnych postupoch chemickej analýzy. Cieľom je podrobnejšie a názornejšie poznanie zjednocujúcich fyzikálnych a chemických princípov týchto metód formou elementarizácie pokročilých poznatkov, pojmového mapovania, vizualizácie cez videosekvencie, animácie na sprostredkovanie tvorivého riešenia zložitých problémov cez e-learing a virtuálne laboratórium. Projekt sa zamerá tiež na viaczmyslové vnímanie (vidieť, počuť, ohmatať, precítiť, pochopiť) a objasňovanie nových poznatkov na vhodne zvolených príkladoch.

 

Výstupy projektu:

1. Multimediálna učebnica:

"Detekčné a identifikačné metódy zamerané na optické analytické metódy a elektroanalytické metódy"

 • Detekčné optické analytické metódy
 • Detekčné elektroanalytické metódy

2. Vysokoškolský učebný materiál:

"Laboratórne cvičenia z optických metód chemickej analýzy"

 • Atómová absorpčná spektrometria
 • Atómová emisná spektrometria
 • Molekulová absorpčná spektrometria v UV-VIS oblasti spektra
 • Molekulová fluorescenčná spektrometria
 • Infračervená spektrometria
 • Ramanová spektrometria

3. Videá z laboratórnych cvičení elektroanalytických metód (18 videí)

 • Cyklická voltampérometria (3 videá)
 • Chronoampérometria (2 videá)
 • Chronopotenciometria (2 videá)
 • Square-wave voltampérometria (5 videí)
 • Rozpúšťacia voltampérometria (6 videí)

4. Súbor prípadových štúdií - experimenty

 •  HPLC- DAD – 3D FLD analýza rastlinných farbív v machovke a rýchla spektrofotometrická analýza
 • HPLC_DAD analýza papriky – potvrdenie identity a stanovenie kapsaicinoidov
 • Pasco Spectrometer - Návod na použitie
 • Kolorimetrická analýza spektier vybraných potravinárskych farbív
 • Cvičenie z Elektroanalytických metód – fotodokumentácia:

  • stanovenie Vitamínu C (kyseliny askorbovej) v nápojoch (džúsoch);
  • stanovenie fluoridov v ústnych vodách pomocou ISE;
  • stanovenie medi v odpadových vodách

Odkazy na zdroje venujúcej sa danej problematike:

.......