Odborná prax (N-mCAl-110/15)

Absolvovaním predmetu študenti získavajú vlastné experimentálne údaje, učia sa ich spracovať a vhodne interpretovať.

Stručná osnova predmetu

V rámci predmetu študent pod odborným dohľadom školiteľa diplomovej práce realizuje experimenty, ktoré sú súčasťou diplomovej práce a rozširuje si svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo skúmanej problematiky.

Hodnotenie predmetu

  Študenti sú povinní absolvovať cvičenie v plnom rozsahu predpísaných hodín. Po skončení odbornej praxe predložia v stanovenom termíne školiteľovi správu, ktorá obsahuje ciele práce, používané metódy a dosiahnuté výsledky, podľa pokynov školiteľa. Výsledné hodnotenie zohľadňuje úroveň predloženej správy a prístup študenta k získavaniu a spracovaniu experimentálnych výsledkov.

  Celkové hodnotenie predmetu

  Vynikajúca práca A
  Nadpriemerná práca B
  Bežná spoľahlivá práca C
  Prijateľná práca D
  Práca spĺňajúca minimálne kritériá E
  Študenti, ktorí nepredložia správu z cvičenia, alebo ich správa nebude spĺňať minimálne kritériá FX

  Odporúčaná literatúra

  Vybrané kapitoly z monografií a publikácie vo vedeckých časopisoch, ktoré sa týkajú konkrétneho riešenia problému podľa zamerania diplomovej práce.

  Študijný materiál a Obsluha prístroja