Odborná prax

Absolvovaním predmetu študent získa vlastné experimentálne údaje, naučia sa ich spracovať a vhodne interpretovať. Po úspešnom absolvovaní predmetu študent je schopný tvorivo spracovávať informácie z vedeckých zdrojov na zadanú tému a pracovať v laboratóriu pod odborným dohľadom pracovníka katedry.

Stručná osnova predmetu

V rámci predmetu študent pod odborným dohľadom pracovníka katedry realizuje experimenty, a rozšíri si svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo skúmanej problematiky.

Hodnotenie predmetu

Po skončení odbornej praxe študent predloží v stanovenom termíne vedúcemu diplomovej práce správu, ktorá obsahuje ciele práce, používané metódy a dosiahnuté výsledky, podľa pokynov vedúceho diplomovej práce. Výsledné hodnotenie zohľadňuje úroveň predloženej správy a prístup študenta k získavaniu a spracovaniu experimentálnych výsledkov.

Celkové hodnotenie predmetu

Vynikajúca práca A
Nadpriemerná práca B
Bežná spoľahlivá práca C
Prijateľná práca D
Práca spĺňajúca minimálne kritériá E
Študenti, ktorí nepredložia správu z cvičenia, alebo ich správa nebude spĺňať minimálne kritériá FX

Odporúčaná literatúra

Vybrané kapitoly z monografií a publikácie vo vedeckých časopisoch, ktoré sa týkajú konkrétneho riešenia problému zadaného pracovníkom katedry.