doc. RNDr. Róbert Góra, PhD.

(robert.gora@uniba.sk)

Kde ma nájdete

Pracovňa CH2-325

Laboratórium CH2-313, CH2-314

Tel.č.: +421-2-9014-9307

Vedecké zameranie

Kvapalinová chromatografia. Charakterizácia makromolekúl (humínových látok a lignínov) metódami kvapalinovej chromatografie a ich kombináciou. Možnosti miniaturuzácie v GPC/SEC.

Vzdelanie

2021 habilitačné konanie v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (doc.)
1996 - 2005 doktorandské štúdium v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PhD.)
2001 rigorózne konanie v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (RNDr.)
1991 - 1996 magisterské štúdium v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr.)

 

 

Projekty

Vedúci:

VEGA

1/4474/07 - On-line a off-line kombinácia metód kvapalinovej chromatografie.na analýzu a charakterizáciu prírodných envirobiopolymérov -.humínových látok, lignínov.

1/0899/16 - Vývoj nových multidimenzionálnych chromatografických metód na analýzu a charakterizáciu biomakromolekúl

 

Člen riešiteľského kolektívu:

VEGA

1/4198/97 – Kombinácia separačných a optických alebo elektrochemických metód na špeciáciu ortuti v environmentálnych vzorkách (vedúci Doc. Hutta)

1/6222/99 – Nové metódy pre vzorkovanie a analýzu chemických látok vo vzduchu (vedúci Doc. Hutta)

1/0070/03- Nové chromatografické metódy pre vzorkovanie a on-line analýzy chirálnych polutantov vo vzduchu, vode a pôde (vedúci Doc. Hutta)

1/3563/06 - On-line a off-line kombinácie metód kvapalinovej.chromatografie a metód atómovej spektrometrie.pre stopovú analýzu a špeciáciu organokovových.látok v biologických vzorkách a vzorkách životného prostredia (vedúci RNDr. Halko)

1/3583/06 - Kombinácie metód kvapalinovej chromatografie.a elektroseparačných metód pre mnohozložkovú.stopovú analýzu iónogénnych látok v zložitých.vzorkách (vedúci Doc. Hutta)

1/0870/09 - Kombinácie metód kvapalinovej chromatografie s kvapalinovou chromatografiou a s elektroseparačnými metódami pre stopovú analýzu vybraných iónogénnych látok v prítomnosti humínových látok (vedúci Doc. Hutta)

1/0329/10 - Vývoj nových chromatografických metód v kombinácii s detekčnými technikami pre štúdium a riešenie praktických problémov vyskytujúcich sa vplyvom interakcií humínových látok s iónmi kovov (vedúci Doc. Halko)

1/1349/12 - Vývoj kombinovaných a komprehenzívnych metód mnohorozmernej kvapalinovej chromatografie a elektroseparačných metód na stopovú analýzu nízkomolekulových a vysokomolekulových iónogénnych látok v prítomnosti humínových látok ako interferentov (vedúci prof. Hutta)

1/0897/15 - Vývoj nových metód na charakterizovanie zložitých vzoriek a stanovenie látok za extrémnych separačných podmienok pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie, jej kombinácií a multidetekcie (vedúci prof. Hutta)

1/0678/19 - Výskyt, distribúcia a stanovenie chemických prvkov platinovej skupiny a platinových cytostatík v tuhých matriciach životného prostredia (pôda, sedimenty a kaly) využitím moderných metód chemickej analýzy (vedúci Doc. Halko)

 

 

ŠO

ŠO 05/1995 - Hodnotenie ekotoxikologických faktorov v SR, ich minimalizácia a modelovanie v environmentálnom geoinformačnom systéme (vedúci prof. Krcho)

 

VVCE

VVCE-0070-07 - Zriadenie centra excelencie (bio)separačných metód založených na princípoch elektroseparácií, kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie (vedúci prof. Kanianský, prof. Hutta)

 

OP Výskum a vývoj ERFD

ITMS projektu:  26240120025: Dobudovanie centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie (Green II)

 ITMS projektu: 26240220034: Priemyselný výskum nových liečív na báze rekombinantných proteínov (Rekprotein)

 ITMS projektu: 26240220061: Centrum pre priemyselný výskum optimálneho spôsobu syntézy vysoko účinných liečiv (Synanfarm)

 

APVV

APVV-0595-07 - Vývoj nových kombinovaných metód vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie zameraných na charakterizáciu a analýzu environmentálnych biopolymérov (vedúci Doc. Hutta)

APVV-0583-11 - Vývoj nových kombinovaných metód chemickej analýzy stopových koncentrácií iónových a iónogénnych látok v komplexných environmentálnych a biologických vzorkách (vedúci prof. Hutta)

APVV-0259-12 - Viacrozmerové miniaturizované separačné metódy kombinované s iónovou pohyblivostnou spektrometriou pre environmentálnu a biomedicínsku analýzu (vedúci Doc. Masár)

APVV 17-0318 - Aplikačné možnosti nových ortogonálnych miniaturizovaných a mikroseparačných analytických systémov pre rýchly monitoring biologických, environmentálnych a forenzných vzoriek (vedúci Doc. Masár)

APVV-17-0373 - Nové malé molekuly a bioaktívne nanočastice pre terapiu zápalových a degeneratívnych ochorení kostí a kĺbov (vedúci prof. Devínsky, partner projektu za PriF UK prof. Jampílek)

 

KEGA

KEGA 030UK-4/2014 - Interaktívna výučba analytickej chémie (vedúci prof. Hutta)

KEGA 087UK-4/2016 - Interaktívna výučba analytických a preparatívnych separačných metód (vedúci prof. Hutta)

KEGA 069UK-4/2019 - Interaktívna výučba analytických detekčných a identifikačných metód (vedúci prof. Hutta)

 

 

Výučba

Materiály pre študentov

  Členstvo v spoločnostiach

  Slovenská chemická spoločnosť (člen predsedníctva od roku 2017)

  Magyar Elválasztástudományi Társaság (Hungarian Society for Separation Sciences)

  Internatinal Humic Substances Society

   

   

  Mobility