Identifikácia a kvantifikácia chemických látok

Študent si osvojí úvodné informácie o stave, možnostiach a trendoch analytickej chémie. Fakty sú prezentované na aktuálnych aplikáciách z oblasti environmentálnej  analýzy, klinickej analýzy a ďalších oblastí analytickej praxe. Predmet je  určený predovšetkým pre potenciálnych záujemcov o štúdium analytickej chémie, ale je vhodný aj pre študentov iných študijných odborov a študijných programov, ktorí chcú získať základné informácie o súčasných metódach identifikácie a kvantifikácie chemických látok.

Sylabus prednášok

 1. Identifikácia, kvantifikácia, dôkaz, stanovenie.
 2. Interakcia energie a hmoty s analytickou vzorkou.
 3. Analytický signál a analytická informácia.
 4. Presnosť a správnosť analytických výsledkov.
 5. Separácia organických látok chromatografickými metódami.
 6. Stopová analýza a mikroanalýza. Nezávislé a závislé metódy chemickej analýzy.
 7. Elektroseparačné techniky.
 8. Prietokové metódy a kvapalinová chromatografia.
 9. Techniky a metódy atómovej a molekulovej spektroskopie.
 10. Aplikácia metód atómovej spektroskopie v životnom prostredí.
 11. Praktická ukážka identifikačných a kvantifikačných postupov využívajúcich hmotnostnú spektrometriu.
 12. Záverečný test

Hodnotenie predmetu

Maximálny počet 100 bodov

 1. Prednáška, max. 50 bodov:

  • povinná záverečná písomná skúška.

 2. Seminár, max. 50 bodov:

  • záverečný test zo seminárov (koniec semestra), max. 30 bodov
  • aktivita,
  • vypracovanie samostatnej seminárnej práce podľa pokynov vyučujúceho ohodnotenej maximálne 20 bodmi.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

 • ak

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

 • ak študent príde na cvičenie nepripravený alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy
 • študent musí absolvovať všetky laboratórne cvičenia,
 • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim
 • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode)
 • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody 
 • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.

Študijný materiál a Obsluha prístroja

  Odporúčaná literatúra

  • Klouda P., Moderní analytické metody, Nakl. P. Klouda Ostrava, 2.vyd. 2002.
  • R. Kellner, Mermet J.M., Otto M., Analytical Chemistry, John Wiley & Sons Australia, Ltd,  2013.
  • Lehotay J., Separačné metódy v analytickej chémii, STU v Bratislave, 2009.
  • Plško E., Všeobecná analytická chémia, 2 THETA, Český Těšín, 2011.
  • Sádecká J., Purdešová A., Úprava vzorky v analytickej chémii, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012.
  • Labuda J. kol., Príručka vybraných pojmov v analytickej chémii, STU v Bratislave, 2012
  • Májek P.(Ed.), e-Analytická chémia, ÚACH FCHPT, STU v Bratislave