doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD.

(radoslav.halko@uniba.sk)

Kontakt:

Pracovňa: CH2-322

Laboratórium: CH2-317 alebo CH2-333

Telefón: +421 2 9014 2002 (kl. 2002)

Vzdelanie

2010 habilitačné konanie v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2001 rigorózne konanie v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

1997 - 2002 doktorandské štúdium v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

1992 - 1997 magisterské štúdium v odbore Analytická chémia, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Zamestnanie

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra analytickej chémie

2011 docent

2002-2010 odborný asistent

1997-2002 interný doktorand

Vedecké zameranie

Zelená analytická chémia

Techniky atómovej spektrometrie: ICP-MS, ICP-OES, ETAAS, FAAS, HG-AAS

Techniky molekulovej spektrometria: IČ, UV-VIS, FLD

Kombinovanie techník atómovej a molekulovej spektrometrie s technikami kvapalinovej chromatografie

Úprava a dávkovanie vzoriek: SPE; CPE; MAE; technika SS, zelené rozpúšťadla atď.

Analýza biologických vzoriek a vzoriek životného prostredia s dôrazom na prvkovú a špeciačnú analýzu

Publikácie

ORCID: 0000-0002-9950-924X

Web of Science ID: ABB-5912-2021

Scopus Author ID: 6603416392

ResearchGate

ScholarGoogle

h-Index 15 (Scopus, 02/2024)

Link na publikačnú činnosť (EVIPUB)

PortalVS.sk

Recenzované publikácie: 45 (Scopus, 02/2024)

Monografie / učebnice / skriptá: 1 / 3 / 2

Citácie: 623 (Scopus, 02/2024)

Projekty

VEGA 1/0678/19 Výskyt, distribúcia a stanovenie chemických prvkov platinovej skupiny a platinových cytostatík v tuhých matriciach životného prostredia (pôda, sedimenty a kaly) využitím moderných metód chemickej analýzy, 2019-2021, zodpovedný riešiteľ.

APVV- SK-KR-18-0009 Špeciačná a stopová analýza organokovových zlúčenín v slovensko-kórejských biologických a environmentálnych vzorkách s využitím kombinácie separačných a atómovo spektrometrických techník, 2018-2019, zodpovedný riešiteľ.

VEGA 1/0852/13 Návrh a vývoj vhodných rozhraní pre kombináciu kvapalinovej chromatografie s metódami atómovej spektrometrie pri riešení praktických problémov špeciačnej analýzy organokovových zlúčenín prítomných v biologických a environmentálnych matriciach, 2013-2015, zodpovedný riešiteľ.

VEGA 1/3563/06 On-line a off-line kombinácie metód kvapalinovej chromatografie a metód atómovej spektrometrie pre stopovú analýzu a špeciáciu organokovových látok v biologických vzorkách a vzorkách životného prostredia, 2006-2008, zodpovedný riešiteľ.

KEGA 066UK-4/2013 Elektronický výučbový materiál zo základov kvalitatívnej analytickej chémie využívajúci princípy strategických počítačových hier, 2013-2014, zodpovedný riešiteľ.

KEGA 241-055UK-4/2010 Výučba základov kvalitatívnej analytickej chémie
pomocou princípov strategických počítačových hier, 2010-2011, zodpovedný riešiteľ.

KEGA 3/3116/05 Výučba základov chemickej laboratórnej techniky a bezpečnosti práce v laboratóriu pomocou vizualizácie a motivácie využitím možností počítačovej techniky a internetu, 2005-2006, zodpovedný riešiteľ.

VEGA 1/0897/15 Vývoj nových metód na charakterizovanie zložitých vzoriek a stanovenie látok za extrémnych separačných podmienok pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie, jej kombinácií a multidetekcie, 2015-2017, zástupca vedúceho projektu.

VEGA 1/1349/12 Vývoj kombinovaných a komprehenzívnych metód mnohorozmernej kvapalinovej chromatografie a elektroseparačných metód na stopovú analýzu nízkomolekulových a vysokomolekulových iónogénnych látok v prítomnosti humínových látok ako interferentov, 2012-2014, zástupca vedúceho projektu.

VEGA 1/0870/09 Kombinácie metód kvapalinovej chromatografie s kvapalinovou chromatografiou a s elektroseparačnými metódami pre stopovú analýzu vybraných iónogénnych látok v prítomnosti humínových látok, 2009-2011, zástupca vedúceho projektu.

VEGA 1/3583/06 Kombinácie metód kvapalinovej chromatografie a elektroseparačných metód pre mnohozložkovú stopovú analýzu iónogénnych látok v zložitých vzorkách, 2006-2008, zástupca vedúceho projektu.

KEGA 069UK-4/2019 Interaktívna výučba analytických detekčných a identifikačných metód, 2019-2020, zástupca vedúceho projektu.

APVV-17-0373 Nové malé molekuly a bioaktívne nanočastice pre terapiu zápalových a degeneratívnych ochorení kostí a kĺbov, 2018–2022, spoluriešiteľ.

KEGA 087UK-4/2016 Interaktívna výučba analytických a preparatívnych separačných metód, spoluriešiteľ.

OPVaV ERFD, kód ITMS projektu: 26240220034 Priemyselný výskum nových liečiv na báze rekombinantných proteínov, 2010-2013, spoluriešiteľ.

APVV 0583-11 Vývoj nových kombinovaných metód chemickej analýzy stopových koncentrácií iónových a iónogénnych látok v komplexných environmentálnych a biologických vzorkách, 2012-2015, spoluriešiteľ.

APVV 0595-07 Vývoj nových kombinovaných metód vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie zameraných na charakterizáciu a analýzu environmentálnych biopolymérov, 2008-2011, spoluriešiteľ.

APVV VVCE 0070/07 Zriadenie centra excelencie (bio)separačných metód založených na princípoch elektroseparácií, kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie, 2008-2011, spoluriešiteľ.

OPVaV-2008/4.1/01-SORO, kód ITMS projektu: 26240120001 Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie, 2009-2011, spoluriešiteľ.

OPVaV-2009/4.1/02-SORO, kód ITMS projektu: 26240120025 Dobudovanie Centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie (CEGreenII), 2007-2013, spoluriešiteľ.

VEGA 1/0070/03 Nové chromatografické metódy pre vzorkovanie a on-line analýzu chirálnych polutantov vo vzduchu, vode a pôde, 2003-2005, spoluriešiteľ.

KEGA 3/1164/03 Diaľkové vzdelávanie, metódy analytickej chémie, internet, počítačová simulácia, 2003-2004, spoluriešiteľ.

Výučba

Prednášanie a vedenie seminárov a experimentálnych cvičení pre študentov 1., 2. a 3. stupňa VŠ štúdia

Vedenie 36 ukončených diplomových prác študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia

Školiteľ 4 ukončených študentov 3. stupňa VŠ štúdia

Ďalšie aktivity

Členstvo v spoločnostiach

Slovenská chemická spoločnosť

International Humic Substances Society

Mobility/stáže

Warsaw University, Poland

University of Las Palmas de Gran Canaria, Spain

Korea National University of Education, South Korea

Medical University of Gdańsk, Poland

University of Ljubljana, Slovenia

Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland