Laboratórium optických metód

Vedecko-výskumný profil laboratória:

• Stanovenie ťažkých kovov v environmentálnych (voda, pôda, sedimenty, kaly) a biologických vzorkách (rastliny, potraviny, telové tekutiny),

• Stanovenie hydridotvorných prvkov (As, Sb, Se, Bi, Sn) v rôznych environmentálnych, rastlinných a biologických vzorkách,

• Špeciácia ekotoxikologicky dôležitých prvkov vo vodách, pôdach a kaloch.

• Stanovenie bioprístupných foriem prvkov v pôdach a kaloch,

• Stanovenie toxických a potenciálne toxických prvkov v rôznych environmentálnych vzorkách s využitím dávkovania jemnej suspenzie priamo do elektrotermického atomizátora „Slurry Sampling ETAAS“,

• Koncentrovanie a špeciácia prvkov z vodných vzoriek s využitím extrakčných techník – „Cloud Point Extraction (CPE) a Solid Phase Extraction (SPE)“,

• Využitie biologických substrátov (mikroskopických húb) na bioremediáciu kontaminovaných zložiek životného prostredia (voda, pôda).

Vedúci laboratória

Pracovníci laboratória

Doktorandi pracujúci v laboratóriu

Prístrojové vybavenie Laboratória optických metód

  • Atómový absorpčný spektrometer firmy Perkin Elmer 1100 B s plameňovým atomizátorom (FAAS),
  • Atómový absorpčný spektrometer firmy Perkin Elmer 2100 s plameňovým atomizátorom (FAAS),
  • Atómový absorpčný spektrometer firmy Perkin Elmer 2100 s prietokovým injekčným systémom FIAS-200 v spojení s automatickým podávačom vzoriek AS-90,
  • Atómový absorpčný spektrometer firmy Perkin Elmer 1100 B s elektrotermickým atomizátorom HGA 700 (ETAAS) a s možnosťou dávkovania jemnej suspenzie USS-100 „Slurry Sampling“ (SS-ETAAS),
  • Hmotnostný spektrometer (Varian 820-MS) s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS),
  • Infračervený spektrometer s Forierovou transformáciou (FTIR) od firmy BOMEM Hartmann & Braun a analytickým mikroskopom (IR-Plan) od SPECTRA-TECH,
  • Mikrovlnný rozkladný systém MDS 200 od firmy CEM,
  • UV/VIS spektrofotometer od firmy Hitachi, U-2001,
  • Disperzný analyzátor Zetasizer (Nano series) pre charakterizáciu disperzných sústav.