RNDr. Katarína Chovancová, PhD.

Kontakt

Laboratórium optických metód č. dverí CH2-333.

Email: kriegerova2@uniba.sk

Vzdelanie

Dosiahnuté vzdelanie:      
2017 - 2021 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Zameranie/špecializácia: Analytická chémia
Získaný titul: PhD.
   
2019 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Zameranie/špecializácia: Analytická chémia
Získaný titul: RNDr.
   
2015 - 2017 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Zameranie/špecializácia: Analytická chémia
Získaný titul: Mgr.
   
2012 - 2015 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Zameranie/špecializácia: Chémia
Získaný titul: Bc.
   

Zamestnanie

september 2021 - súčasnosť: odborný asistent vysokej školy, univerzity - vysokoškolský pedagóg

máj 2019 - súčasnosť: technik, i. n.

Vedecké zameranie

Optické metódy chemickej analýzy. Hlavne atómová absorpčná spektrometria s elektrotermickou atomizáciou, atómová absorpčná spektrometria s atomizáciou v plameni, a ďalšie.

Publikácie

ORCID: orcid.org/0000-0003-0571-7505

Link na publikačnú činnosť: alis.uniba.sk/search/query

Kriegerová, K., Procházková, S., Tuček, J., Rísová, V., Halko, R.: Determination of lead in human placenta tissue employing slurry sampling and detection by electrothermal atomic absorption spectrometry. In Analytical Methods. 2020, ISSN 1759-9660, vol. 12, no. 34, p. 4235-4244.

Kriegerová, K., Procházková, S., Halko, R.: Slurry Sampling in Atomic Spectrometry (súbežný názov: Technika dávkovania jemnej suspenzie v atómovej spektrometrii). In Chemické Listy. 2019, ISSN 0009-2770, vol. 113, no. 10, p. 574-580.

Kriegerová, K., Procházková, S., Tuček, J., Halko, R.: Direct Solid Sampling in Atomic Absorption Spectrometry with Electrothermic Atomization (súbežný názov: Priame dávkovanie tuhých vzoriek v atómovej absorpčnej spektrometrii s elektrotermickou atomizáciou). In Chemické Listy. 2020, ISSN 0009-2770, vol. 114, no. 10, p. 644-650.

Procházková, S., Kriegerová, K., Boháčová, I., Halko, R.: Speciation analysis of chromium in water samples using nanometer zirconium dioxide and direct ultrasonic slurry sampling with electrothermal atomic absorption spectrometry. In International Journal of Environmental Analytical Chemistry. 2019, ISSN 0306-7319, vol. 99, no. 2, p. 157-171.

Procházková S., Chovancová, K., Halko, R.: Laboratórne cvičenia z optických metód chemickej analýzy, 2021, I. vyd., vysokoškolský učebný text, Bratislava: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, ISBN: 978-80-8208-055-4.

Projekty

APVV-17-0373: Nové malé molekuly a bioaktívne nanočastice pre terapiu zápalových a degeneratívnych ochorení kostí a kĺbov, spoluriešiteľ.

SK-KR-18-0009 (APVV/8257/0851/2020): Špeciačná a stopová analýza organokovových zlúčenín v slovensko-kórejských biologických a environmentálnych vzorkách s využitím kombinácie separačných a atómovo spektrometrických techník, spoluriešiteľ.

UK/84/2021: Stanovenie vybraných prvkov v placente použitím techniky dávkovania jemnej suspenzie a atómovej absorpčnej spektrometrie s elektrotermickou atomizáciou, hlavný riešiteľ.

UK/43/2020: Vplyv tuhej matrice na dávkovanie vzoriek v technike dávkovania jemnej suspenzie s atómovou absorpčnou spektrometriou s elektrotermickou atomizáciou, hlavný riešiteľ.

KEGA 069UK-4/2019: Interaktívna výučba analytických detekčných a identifikačných metód, spoluriešiteľ.

VEGA 1/0678/19: Výskyt, distribúcia a stanovenie chemických prvkov platinovej skupiny a platinových cytostatík v tuhých matriciach životného prostredia (pôda, sedimenty a kaly) využitím moderných metód chemickej analýzy, spoluriešiteľ.

UK/36/2018: Vývoj a optimalizácia metódy atómovej absorpčnej spektrometrie s elektrotermickou atomizáciou s využitím techniky dávkovania jemnej suspenzie, hlavný riešiteľ.

Stáže

2019 (október) Seoul National University, Južná Kórea
Náplň: vývoj analytických metód
   

Členstvo v spoločnostiach

Slovesná chemická spoločnosť - www.schems.sk

Materiály pre študentov