Diplomový projekt 1

Študent spracováva rešerš na zadanú tému a učí sa získavať vlastné experimentálne údaje konkrétnou analytickou metódou, ktoré pod odborným dohľadom vyučujúceho následne interpretuje.

Stručná osnova predmetu

Práca s literárnymi zdrojmi a realizácia experimentov pod odborným vedením pedagogických a vedeckých pracovníkov na špecificky zadanú tému. Teoretická a praktická príprava na diplomovú prácu.

Hodnotenie predmetu

Predmet je hodnotený na základe predloženia správy na zadanú tému projektu. Výsledné hodnotenie zohľadňuje úroveň predloženej správy a prístup študenta k získavaniu a spracovaniu experimentálnych výsledkov.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Odporúčaná literatúra

Vybrané kapitoly z monografií a publikácie vo vedeckých časopisoch podľa zamerania projektu.

Témy diplomového projektu 1 (2023/24)

V prípade záujmu o konkrétnu tému kontaktujte pedagóga, uvedeného za témou!

  1.  Voltampérometrická analýza jednej kvapky vzorky (Róbert Bodor)
  2. Využitie HPLC-MS/MS v analýze biologických vzoriek (Renáta Górová)
  3. Využitie hlboko eutektických rozpúšťadiel v prvkovej a špeciačnej analýze (Radoslav Halko)
  4. Mikročipová elektroforéza v analýze farmaceutických vzoriek (Jasna Hradski)
  5. Stanovenie dusitanov a dusičnanov ako prekurzorov N-Nitrosamínov v chemikáliách používaných pri syntéze aktívnych farmaceutických látok a formulácíí farmaceutických produktov (Roman Szücs)
  6. Identifikácia a kvantifikácia vybraných polutantov v povrchových vodách s využitím HPLC-MS/MS resp HRMS (Andrea Vojs Staňová)