Diplomový projekt 1

Študent spracováva rešerš na zadanú tému a učí sa získavať vlastné experimentálne údaje konkrétnou analytickou metódou, ktoré pod odborným dohľadom vyučujúceho následne interpretuje.

Stručná osnova predmetu

Práca s literárnymi zdrojmi a realizácia experimentov pod odborným vedením pedagogických a vedeckých pracovníkov na špecificky zadanú tému. Teoretická a praktická príprava na diplomovú prácu.

Hodnotenie predmetu

Predmet je hodnotený na základe predloženia správy na zadanú tému projektu. Výsledné hodnotenie zohľadňuje úroveň predloženej správy a prístup študenta k získavaniu a spracovaniu experimentálnych výsledkov, maximálne za 100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov (vynikajúca práca), na získanie hodnotenia B najmenej 84 bodov (nadpriemerná práca), na hodnotenie C najmenej 76 bodov (bežná spoľahlivá práca), na hodnotenie D najmenej 68 bodov (prijateľné výsledky) a na hodnotenie E najmenej 60 bodov (výsledky spĺňajúce minimálne kritériá). Študent, ktorý nebude spĺňať minimálne kritériá, získa hodnotenie Fx.

Témy diplomového projektu 1 (2023/24)

V prípade záujmu o konkrétnu tému kontaktujte pedagóga, uvedeného za témou!

  1.  Voltampérometrická analýza jednej kvapky vzorky (Róbert Bodor)
  2. Využitie HPLC-MS/MS v analýze biologických vzoriek (Renáta Górová)
  3. Využitie hlboko eutektických rozpúšťadiel v prvkovej a špeciačnej analýze (Radoslav Halko)
  4. Mikročipová elektroforéza v analýze farmaceutických vzoriek (Jasna Hradski)
  5. Stanovenie dusitanov a dusičnanov ako prekurzorov N-Nitrosamínov v chemikáliách používaných pri syntéze aktívnych farmaceutických látok a formulácíí farmaceutických produktov (Roman Szücs)
  6. Identifikácia a kvantifikácia vybraných polutantov v povrchových vodách s využitím HPLC-MS/MS resp HRMS (Andrea Vojs Staňová)