RNDr. Róbert Kubinec, CSc.

(robert.kubinec@uniba.sk)

Kontakt

Pracovňa: CH2-436

Laboratórium: CH2-437

Telefón: +421 2 9014 9377 (kl. 377,330)

Vzdelanie

1998 Vedecký kvalifikačný stupeň IIa, Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov, Bratislava
1988 - 1996 Titul CSc. Analytická chémia - Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
1982 - 1987 RNDr. Magisterské štúdium v odbore Analytická chémia - Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
1978 - 1982 Gymnázium v Turzovke

Zamestnanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Katedra analytickej chémie

 • 2020-súčasnosť: vedecko-výskumný pracovník

Chemický ústav

 • 1996-2020: vedecko-výskumný pracovník
 • 1987-1996: interný doktorand

Vedecké zameranie

Analytická chémia

Separačné metódy

 • Plynová chromatografia
 • Preparatívna kvapalinová chromatografia
 • Destilácie vonných látok
 • Preparatívna nanofiltrácia a reverzná osmóza

Publikácie

         Recenzované publikácie: 77

         Patenty a úžitkové vzory: 2

         h-index : 14

 • Citácie: 777 bez autocitácií (Scopus; 01/2022)

Projekty

Aktuálne riešené:

 • APVV-20-0317: Výskum a vývoj nových procesov získavania prchavých aróma
  aktívnych zlúčenín z biotechnologického média, 2021 - 2025, zodpovedný riešiteľ.
 • Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách, ACCORD, OPVaI/VP/1/2019, 2019-2023, riešiteľ.
 • APVV-18-0282: Vývoj nových konfigurácii preparatívnych chromatografií na prípravu derivátov 2-deoxysacharidov, 2019 - 2023, spoluriešiteľ.
 • APVV-18-0255: Katalytická depolymerizácia lignínu zo surovín na výrobu
  pokročilých biopalív, 2019 - 2022, spoluriešiteľ.

Úspešne ukončené:

 • APVV-15-0466: Príprava prírodných aróm biotranformáciami s využitím komprehenzívnych analytických metód, 2016 - 2020, zodpovedný riešiteľ.
 • Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, aktivita Metabolomika,  ITMS: 26240220086, spoluriešiteľ.
 • APVV-0415-11: Výskum integrovaných technológií výroby motorových palív druhej generácie z biokvapalín, 2012-2015, spoluriešiteľ.
 • APVV-0061-11: Enzýmová biotransformácia prírodných aromatických aditív, 2012-2015, spoluriešiteľ.
 • Vybudovanie Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti molekulárnej medicíny, ITMS: 26240220071, 2011-2014, spoluriešiteľ.
 • Dobudovanie Centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie, ITMS: 26240120025, 2010-2012, spoluriešiteľ.
 • APVV-0665-10: Výskum využitia rias pre utilizáciu CO2 a výrobu biopalív, 2011 - 2014, spoluriešiteľ.
 • APVV-0416-10: Vývoj nových analytických metód pre analýzu produktov syntézy fluórovaných sacharidov, 2011 - 2014, zodpovedný riešiteľ.
 • Výskum a vývoj nových technológií chemickej analýzy pre metabonomiku/metabolomiku, ITMS: 26240220007, 2009-2012, spoluriešiteľ.
 • Vybudovanie centra excelentnosti metód a procesov zelenej chémie, ITMS: 26240120001, 2009-2011, spoluriešiteľ.
 • SK-AT-0014-08: Stanovenie zloženia mastných kyselín [v prijímanej potrave a membránových fosfolipidoch v krvi] ako doplňujúca informácia v analýze výdychových plynov, 2009-2010, zástupca zodpovedného riešiteľa.
 • APVV-0163-06: Vysokorozlišovacia separácia a identifikácia izomérov konjugovanej kyseliny linolovej a olejovej v ovčích mliečnych produktoch prostriedkami GC-MS-FTIR, 2007 - 2009, spoluriešiteľ.
 • LPP-0198-06: GC Analýza izomérov CLA v mliečnych výrobkoch, 2006 - 2010, zástupca zodpovedného riešiteľa.
 • LPP-0089-06: Separácia a identifikácia izomérov konjugovanej kyseliny linolovej a C18:1 v mliečnych produktoch s HRCGC-LC-TLC-MS-FTIR, 2006 - 2009, zástupca zodpovedného riešiteľa.
 • VEGA 1/0297/08: Vývoj nových chromatografických metód pre analýzu izomérov CLA v živočíšnych produktoch a potravinových doplnkoch, 2008 - 2011, zodpovedný riešiteľ.
 • VEGA 1/0298/08: Vývoj nových kombinovaných analytických metód na účely rýchlej diagnostiky dedičných metabolických porúch (DMP) u detí a príprava skríningu DMP pre Slovenskú republiku, 2008 - 2011, zástupca zodpovedného riešiteľa.
 • Ďalšie profesné vzdelávanie pracovníkov výskumných a kontrolných laboratórií, ITMS: 13120110048, 2005 - 2007, spoluriešiteľ.
 • Bilaterálny nemecko-slovenský projekt "Environmentálna analýza uhľovodíkov kapilárnou plynovou chromatografiou" Nr. SLA-008-99, 1999-2002, zástupca zodpovedného riešiteľa.
 • Bilaterálny nemecko-slovenský projekt "Environmental Analysis" Nr. X 265.1. 1995-1998, zástupca zodpovedného riešiteľa.

Výučba

 • vedenie prednášok, seminárov a experimentálnych cvičení pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia
 • vedenie 30 ukončených diplomových prác študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia a rigoróznych prác
 • školiteľ 8 ukončených študentov 3. stupňa VŠ štúdia

Ďalšie aktivity

 • Členstvo v spoločnostiach a redakčných radách

           člen Slovenskej chemickej spoločnosti

 • Mobility/stáže

           CEEPUS - Karlova Univerzita, Praha, Česká republika
           ERASMUS - Karlova Univerzita, Praha, Česká republika