Separácia a detekcia chirálnych látok

Študent získa informácie v oblasti analýzy, analytickej a preparatívnej separácie chirálnych látok. Po úspešnom ukončení procesu vzdelávania je študent schopný použiť princípy, teóriu a inštrumentálnu metodológiu kvapalinovej chromatografie, plynovej chromatografie a elektroseparačných metód pre separácie, preparácie a analýzy chirálnych zlúčenín. Vie aplikovať moderné inštrumentálne metódy na delenie a čistenie chirálnych zlúčenín a ich enantiomérov v analytickej a preparatívnej škále.

Stručná osnova predmetu

·       Klasifikácia separačných metód z pohľadu ich aplikovateľnosti pre separáciu chirálnych látok.

·       Vysokoúčinné, selektívne a viacrozmerné separačné systémy pre analýzu chirálnych zlúčenín.

·       Princípy, inštrumentácia a charakteristiky kvapalinovej chromatografie a plynovej chromatografie. Metódy optimalizácie separácie a detekcie chirálnych látok. Separačné mechanizmy v chromatografii. Interakcie a enantioselektivita.

·       Fázové systémy pre separáciu chirálnych látok. Chirálne stacionárne fázy a ich vlastnosti. Úloha a vlastnosti mobilnej fázy.

·       Identifikácia a kvantifikácia diastereoizomérov a enantiomérov. Chiroptická detekcia.

·       Priame metódy separácie enantiomérov. Separácia enantiomérov na amidických a peptidických chirálnych stacionárnych fázach, na opticky aktívnych komplexoch kovov a na cyklodextrínových a iných chirálnych stacionárnych fázach.

·       Nepriame metódy separácie enantiomérov po ich konverzii na diastereoizomérne deriváty, chirálne derivatizačné činidlá. Úprava vzoriek využitím chromatografických javov.

·       Princípy, inštrumentácia a charakteristiky elektroseparačných metód. Metódy optimalizácie separácie a detekcie chirálnych látok. Separačné mechanizmy v elektroforéze. Interakcie a enantioselektivita.

·       Identifikácia a kvantifikácia diastereoizomérov a enantiomérov v kapilárnej elektroforéze.

Priame a nepriame metódy separácie enantiomérov v kapilárnej elektroforéze.

Hodnotenie predmetu

Hodnotenie predmetu zahŕňa preverenie poznatkov zo seminárov a prednášok, spolu maximálne za 100 bodov. Seminár (maximálny počet 40 bodov) zahŕňa vypracovanie a prezentáciu seminárnej práce. Prednáška (maximálny počet 60 bodov) zahŕňa záverečný písomný test. Výsledná známka zahŕňa hodnotenie zo záverečného písomného testu a seminára.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

  • ak študent príde na cvičenie nepripravený alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy
  • študent musí absolvovať všetky laboratórne cvičenia,
  • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
  • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim
  • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode)
  • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody 
  • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
  • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.

Odporúčaná literatúra

1.    G.K.E. Scriba (Ed.), Chiral Separations, Methods and Protocols, Humana Press, Springer, 2013.

2.    G. Subramanian (Ed.), Chiral Separation Techniques: A Practical Approach, 3. vyd., Wiley-VCH Verlag, 2006.

3.    G. Gübitz, M.G. Schmid (Eds.), Chiral Separations, Methods and Protocols, Humana Press, Springer, 2004.

4.    F. Toda (Ed.), Enantiomer Separation. Fundamentals and Practical Methods, Humana Press, Springer, 2004.

5. T.J. Ward, K.D. Ward, Chiral Separations: A Review of Current Topics and Trends, Anal. Chem., 84 (2012) 626-635.