Ing. Roman Szűcs, PhD., FRSC

(roman.szucs@uniba.sk)

Kontakt

Pracovňa: CH2-325

Laboratórium: CH2-351

Vzdelanie

 • 1990-1994: doktorandské štúdium v odbore Organická chémia, Department of Organic Chemistry, University of Ghent, Ghent, Belgicko
 • 1985-1990: inžinierske štúdium v odbore Technická fyzikálna a analytická chémia, Chemickotechnologická fakulta, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava

Zamestnanie

 • 2019-súčastnosť: odborný asistent, Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • 1997-súčastnosť: výskumný pracovník v separačných metódach a výpočtovej chémii, Pfizer Global R&D, Sandwich, Spojené kráľovstvo
 • 1995-1997: postdoktorandský výskumný pracovník, Unilever Research Laboratory, Vlaardingen, Holandsko
 • 1994-1995: výskumný pracovník, University of Ghent, Ghent, Belgicko

Vedecké zameranie

 • Kvapalinová chromatografia
 • Elektroseparačné techniky
 • Mikročipová elektroforéza
 • Výpočtové metódy v chromatografii

Publikácie

Projekty

 • VEGA 1/0116/22: Integrácia nových miniaturizovaných analytických systémov do úpravy, analýzy a preparácie komplexných biologických, environmentálnych a farmaceutických vzoriek, 2022-2024, spoluriešiteľ
 • APVV-17-0318: Aplikačné možnosti nových ortogonálnych miniaturizovaných a mikroseparačných analytických systémov pre rýchly monitoring biologických, environmentálnych a forezných vzoriek, 2018-2022, spoluriešiteľ
 • VEGA 1/0787/18: Vývoj nových techník úpravy biomedicínskych a environmentálnych vzoriek pre pokročilé kombinované analytické metódy, 2018-2020, spoluriešiteľ
 • LP120200700: Rapid method development in pharmaceutical analysis using quality by design principles, Australian Research Council Linkage Grant, 2013-2018, spoluriešiteľ
 • LP0884030: Rapid method development in pharmaceutical analysis using quality by design principles, Australian Research Council Linkage Grant, 2008-2013, spoluriešiteľ

Výučba

 • prednášanie a vedenie seminárov pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia
 • školiteľ a oponent diplomových prác študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia a rigoróznych prác
 • školiteľ - špecialista študentov 3. stupňa VŠ štúdia

Ďalšie aktivity

 • Členstvo v spoločnostiach a redakčných radách:
  The Chromatographic Society - Executive Committee member
  Fellow of the Royal Society of Chemistry
  Bioanalysis - member of the International Editorial Advisory Panel
 • Mobility/stáže:
  University of Ghent, Belgicko
  Dublin City University, Írsko
  University of Tasmania, Austrália