Elektroseparačné metódy

Študent sa oboznámi s informáciami o elektromigračných a elektrochromatografických separáciách s ťažiskom na unifikovaný výklad vychádzajúci z klasifikácie elektroseparačných techník. Študent porozumie elektroforetickej koncepcii pohyblivosti iónogenných látok a disperzným efektom uplatňujúcim sa v elektroforetických separáciách, fyzikálno-chemickej charakterizácii jednotlivých elektroforetických techník a ich analytickej implementácii. Študent získa informácie o analytických, preparatívnych a priemyselných aplikáciách elektroseparačných princípov a separačných mechanizmoch v kombinovaných separačných procesoch a metódach. Po úspešnom ukončení procesu vzdelávania je študent schopný riešiť modelové situácie využitia elektroseparačných metód uskutočňovaných v kapilárach a na mikročipoch z praxe, akými sú kontrola kvality pri analýze technologických produktov, bioanalytické aplikácie, analýza cudzorodých látok v životnom prostredí, diagnostická a klinická analýza, kriminalistika a pod.

Stručná osnova predmetu

·       Elektroforetická koncepcia pohyblivosti iónov. Klasifikácia elektroseparačných metód.

·       Disperzné efekty v elektroseparáciách.

·       Zónová elektroforéza. Micelárna elektrokinetická chromatografia. Elektroforetické separácie v roztokoch polymérov a v géloch. Izotachoforéza. Izoelektrická fokusácia.

·       Kapilárna a mikročipová elektroforéza.

·       Hydrodynamické koncepcie v kapilárnej elektroforéze. Spôsoby potlačenia hydrodynamického a elektroosmotického toku.

·       Faktory ovplyvňujúce presnosť a správnosť kvantitatívnej analýzy. Metódy vonkajšieho štandardu, vnútorného štandardu a prídavku štandardu.

·       Analytická a preparatívna kapilárna elektroforéza. Charakteristiky separačného systému. Preparácia mikromnožstiev.

·       Kombinácie elektroseparačných metód (in-line, on-line a off-line režimy).

·       Detekčné techniky používané v elektroforéze (elektrochemické, spektrálne a iné).

·       Elektroseparácie chirálnych látok.

·       Elektroseparácie proteínov, DNA a biopolymérov.

·       Aplikácie kapilárnej a mikročipovej elektroforézy. Analýza environmentálnych a biologických vzoriek. Nové smery rozvoja a budúcnosť elektroseparačných techník.

 

 

Hodnotenie predmetu

Maximálny počet 100 bodov

 1. Prednáška, max. 70 bodov:

  • povinná záverečná písomná skúška zložená z dvoch častí (písomnej a ústnej).

 2. Seminár, max. 30 bodov:

  • záverečný test zo seminárov (koniec semestra)
  • aktivita,
  • neúčať na záverečnom teste seminára je študent povinný ohlásiť aspoň 1 deň dopredu (ak je to možné) resp. sa ospravedlniť najviac 5 pracovných dní po písomke (ak tomu nebránia zvláštne dôvody), inak stráca nárok na náhradný termín písania písomky,
  • záverečný test je vytvorený na základe otázok a príkladov.

Celkové hodnotenie predmetu

92 - 100 bodov A
84 - 91 bodov B
76 - 83 bodov C
68 - 75 bodov D
60 - 67 bodov E
0 - 59 bodov FX

Podmienky pre absolvovanie cvičení a seminárov

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Článok 4, odsek 9

 • ak študent príde na cvičenie nepripravený alebo v priebehu cvičenia sa bude chovať neadekvátne, poruší bezpečnosť pri práci a ohrozí tým svoje zdravie alebo zdravie svojich kolegov, vyučujúci ho môže vylúčiť z cvičenia bez nároku na náhradné odcvičenie úlohy
 • študent musí absolvovať všetky laboratórne cvičenia,
 • v prípade neúčasti študenta na cvičeniach, musí študent dokladovať dôvod svojej neúčasti, inak mu vyučujúci nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak študent vymešká cvičenie a vyučujúci uzná jeho dôvody ako opodstatnené, docvičovanie úloh resp. získanie bodov stratených kvôli neúčasti sa bude riešiť individuálne na základe okolností a písomnej dohody medzi študentom a vyučujúcim
 • študenti majú nárok na jeden náhradný termín (spravidla v 13. týždni semestra), počas ktorého si môžu docvičiť vymeškané úlohy (okrem prípadov menovaných v prvom bode)
 • študent je povinný nahlásiť ešte pred absolvovaním cvičenia každú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie ľudí v laboratóriu alebo spôsobiť materiálne škody 
 • ak študent vymešká viac ako jeden seminár bez dôveryhodného dokladovania dôvodu neúčasti, vyučujúci mu nemusí uznať zápočet a študent následne nebude pripustený ku skúške
 • ak niektorý seminár alebo cvičenie odpadnú v dôsledku sviatkov alebo dekanského/rektorského voľna, body získateľné za tieto aktivity sa odpočítajú z maximálneho počtu bodov a percentuálna úspešnosť študenta sa vypočíta pomocou zníženého maximálneho počtu dosiahnuteľných bodov.

Ostatné problémy sa budú riešiť v zmysle Študijného poriadku UK v Bratislave zverejneného na webovej stránke fakulty.

Odporúčaná literatúra

 • J-M. Mermet, M. Otto, Analytical Chemistry, John Wiley & Sons Australia, Ltd, 2013
 • P. Boček et al.: Kapilární analytická izotachoforéza. Academia, Praha, 1987
 • F. Foret et al.: Capillary zone electrophoresis, VCH, Weinheim, 1993

Študijný materiál a Obsluha prístroja