RNDr. Peter Troška, PhD.

(peter.troska@uniba.sk)

Kontakt

Pracovňa: CH2-327

Laboratórium: CH2-351

Telefón: +421 2 9014 9379 (kl. 379)

Vzdelanie

2010 - 2015 Doktorandské štúdium v odbore Analytická chémia - Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
2008 - 2010 Magisterské štúdium v odbore Analytická chémia - Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
2005 - 2008 Bakalárské štúdium v odbore Chémia - Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
2012 Rigorózne konanie (Doktor prírodných vied - RNDr.) v odbore Analytická chémia - Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
   

Zamestnanie

12/2015 - súčasnosť Odborný asistent, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
01/2014 - 03/2015 Výskumný pracovník, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Register zamestnancov vysokých škôl  

Vedecké zameranie

  • Elektroseparačné metódy
  • Mikročipová elektroforéza
  • Povrchovo-zosilnená Ramanova spektroskopia

Publikácie

Projekty

APVV-20-0317 Výskum a vývoj nových procesov získavania prchavých aroma aktívnych zlúčenín z biotechnologického média (spoluriešiteľ)
APVV-17-0318 Aplikačné možnosti nových ortogonálnych miniaturizovaných a mikroseparačných analytických systémov pre rýchly monitoring biologických, environmentálnych a forezných vzoriek (spoluriešiteľ)
APVV-0259-12 Viacrozmerné miniaturizované separačné metódy kombinované s iónovo pohyblivostnou spektrometriou pre environmentálnu a biomedicínsku analýzu (spoluriešiteľ)
VEGA 1/0116/22 Integrácia nových miniaturizovaných analytických systémov do úpravy, analýzy a preparácie komplexných biologických, environmentálnych a farmaceutických vzoriek (spoluriešiteľ)
VEGA 1/0787/18 Vývoj nových techník úpravy biomedicínskych a environmentálnych vzoriek pre pokročilé kombinované analytické metódy (spoluriešiteľ)
VEGA 1/0340/15 Vývoj nových a originálnych spojení mikročipovej elektroforézy s netradičnými spektrálnymi detekčnými technikami (spoluriešiteľ)
VEGA 1/1149/12 Zvýšenie analytickej výkonnosti miniaturizovaných elektroseparačných systémov pre analýzu komplexných environmentálnych a biomedicínskych vzoriek (spoluriešiteľ)
KEGA 069UK-4/2019 Interaktívna výučba analytických detekčných a identifikačných metód (spoluriešiteľ)
ITMS 26240220034 Priemyselný výskum nových liečiv na báze rekombinantných proteínov (spoluriešiteľ)
ITMS 26240220061 Centrum pre priemyselný výskum optimálneho spôsobu syntézy vysoko účinných liečiv (SynAnPharm ) (spoluriešiteľ)
UK/312/2016 Stanovenie antipyretík vo farmaceutických preparátoch s využitím mikročipovej elektroforézy (zodpovedný riešiteľ)
UK/57/2012 Stanovenie prídavných látok (syntetických farbív a konzervačných látok) v liečivách kapilárnou elektroforézou na čipe (zodpovedný riešiteľ)
UK/47/2011 Stanovenie oxidačných produktov oxidu dusnatého v mozgovomiechovom moku na elektroforetickom čipe (zodpovedný riešiteľ)
   

Výučba

  • prednášanie a vedenie seminárov a experimentálnych cvičení pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia
  • školiteľ a oponent diplomových prác študentov 1. a 2. stupňa VŠ štúdia

Ďalšie aktivity

Moility/stáže:

2012/04 - University of Warsaw, Department of Chemistry, Poľsko

2013/05 - University of Zagreb, Faculty of Science, Chorvátsko

 

Členstvo v spoločnostiach:

Slovenská chemická spoločnosť